Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Riksbanken välkomnar diskussion om ramverket

Foto: Holger Ellgaard
Foto: Holger Ellgaard
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 jan 2016

Vid Riksbankens penningpolitiska möte i december kommenterade flera ledamöter det penningpolitiska ramverket och de välkomnade en bred och allmän diskussion om möjliga förbättringar av ramverket.

Det framgår av protokollet från mötet.

Riksbanksledamoten Per Jansson kommenterade vid mötet en aspekt som hänger samman med det tal han då nyligen hade hållit på Handelsbanken. I talet diskuterade han ett par förändringar som han menar skulle förbättra inflationsmålet.

Den första förbättringen vore att byta till en målvariabel som i betydligt mindre utsträckning än KPI-inflationen påverkas av Riksbankens egna ränteändringar. De inflationsmått som ligger närmast till hands som alternativ är KPIF- eller HIKP-inflationen.

Den andra förbättringen vore att återinföra ett välkalibrerat toleransintervall kring inflationsmålet. Det främsta skälet till att återinföra ett sådant intervall är ett behov av att ständigt påminna om att penningpolitiken bedrivs under betydande osäkerhet och att Riksbanken inte kan finjustera ekonomin och inflationen.

"Jansson upplever att förslagen i talet överlag tagits emot väl och att de flesta har förståelse för de argument som han förde fram. Det har dock också förekommit tolkningar som går ut på att han är ute efter att få penningpolitiken att framstå som mer framgångsrik än den är och att bädda för att penningpolitiken ska kunna stramas åt snabbare än vad Riksbanken hittills kommunicerat", heter det i protokollet.

"Men eftersom KPIF-inflationen redan under flera år varit det inflationsmått som spelat störst roll för Riksbankens penningpolitiska beslut och ett toleransintervall inte ändrar på det faktum att den målsatta nivån för inflationen är 2 procent, skulle varken den egentliga måluppfyllelsen eller inriktningen av politiken framöver påverkas av förändringarna", betonade Jansson.

Riksbanksledamoten Henry Ohlsson sade att han välkomnade en fortsatt allmän, bred och djup debatt om ämnet och påpekade att han själv avsåg att delta i en sådan diskussion engagerat.

Som personlig reflektion lyfte Ohlsson att han dock bedömde att det skulle vara enklare att föra en god diskussion om ramverket när den faktiska inflationen befann sig mer stabilt nära det tvåprocentiga inflationsmålet.

Riksbankens ordförande Stefan Ingves kommenterade också Janssons inlägg om ramverket. Ingves ansåg att frågan inte är akut i nuläget, men han tyckte att det var bra att den togs upp och höll med om vikten av en bred och allmän diskussion om frågan.

Riksbanksledamoten Cecilia Skingsley framhöll att inflationsmålsregimen i grunden fungerar bra, men att det samtidigt ska vara möjligt att diskutera och eventuellt göra justeringar av den.

"Hon såg avslutningsvis hela frågan om eventuella justeringar i den befintliga inflationsmålsregimen som tänkbar för Riksbanken att arbeta vidare med under 2016", heter det i protokollet.

Riksbanksledamoten Martin Flodén instämde i att det under kommande år kan vara lämpligt att Riksbanken och andra utvecklar analysen och diskussionen om det penningpolitiska ramverket.

(SIX News)

Annons