Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Minskad vinst för Nordea

Foto: Tommy Ekholm
Foto: Tommy Ekholm
Publicerad av
Tommy Ekholm - 27 jan 2016

Nordea redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2015 på 1.027 miljoner euro (1.157).

Det var 13 procent sämre än förväntningarna som låg vid 1.187 miljoner euro, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial.

Utdelningen föreslås bli 0,64 euro per aktie, (0,62), jämfört med väntade 0,66 euro per aktie.

De totala intäkterna uppgick till 2.645 miljoner (2.513), väntat var 2.619 miljoner. I intäkterna ingår en kapitalvinst från försäljningen av Nets med 176 miljoner, justerat för den var intäkterna 2.469 miljoner.

Räntenettot var 1.241 miljoner (1.356), väntat var 1.257 miljoner euro.

Provisionsnettot var 768 miljoner euro (763), väntat var 771 miljoner.

Intäktsraden nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde, även kallad trading, var 436 miljoner euro (367). Väntat var 387 miljoner.

Kostnaderna blev -1.476 miljoner euro (-1.227), väntat var -1.293 miljoner. K/I-talet var 55,8 procent (48,8), jämfört med väntade 49,4 procent.

I kostnaderna ingår omstruktureringskostnader med -263 miljoner. Justerat för det blev kostnaderna -1.213 miljoner. KI-talet justerat för både omstruktureringarna och Nets blev då 49,1.

Kreditförlusterna uppgick till -142 miljoner (-129). Väntat var -140 miljoner euro.

Nettoresultatet var 848 miljoner (877) där väntat var 929 miljoner.

Resultatet per aktie blev 0,21 euro (0,22), väntat var 0,23 euro.

Nordea räknar för 2016 med en oförändrad underliggande kostnadsbas, tack vare besparingar på cirka 200 miljoner euro, uppger vd Casper von Koskull i bokslutsrapporten.

"Dock kommer projekt inom IT och regelefterlevnad att medföra en total kostnadsökning på cirka 3 procent i lokala valutor", fortsätter han.

Nordeas kostnader utvecklas som planerat och banken klarade fjolårets helårsmål på 4,7 miljarder euro, uppger Casper von Koskull.

K/I-talet (kostnader i relation till intäkter) förbättrades med 220 punkter jämfört med 2014 och uppgick till 47,1 procent, vilket är den bästa siffran någonsin för Nordea, framhåller han.

Nordea har beslutat om en ny utdelningspolicy.

"Nordea strävar efter att upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy. Ambitionen är att nå en årlig ökning av utdelningen per aktie", lyder den nya policyn.

Utdelningen för 2015 föreslås bli 0,64 euro per aktie, en ökning från fjolårets 0,62 euro per aktie. Det var något lägre än marknadens förväntan om 0,66 euro per aktie, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial.

Nordea håller fast vid vår prognos om närmast oförändrad kreditkvalitet under de kommande kvartalen.

"Kreditkvaliteten är solid, med en kreditförlustrelation på 14 punkter för helåret, och håller sig gott och väl inom 10-årssnittet på 16 punkter", uppger vd Casper von Koskull i bokslutsrapporten.

Under fjolårets fjärde kvartalet ökade kreditförlustrelationen till 17 punkter. Enligt Nordea berodde detta huvudsakligen på ökade individuella och gruppvisa avsättningar för kreditförluster i portföljerna med störst exponering mot råvarumarknaderna.

De osäkra fordringarna, brutto, ökade med 9 procent, varav 8 procentenheter avsåg införandet av en ny modell för gruppvisa reserveringar som infördes under det fjärde kvartalet.

Nordeas kreditförluster under det fjärde kvartalet uppgick till -142 miljoner euro, vilket var aningen svagare än marknadens förväntan om -140 miljoner euro, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial.

(SIX News)

Annons