Riskhantering för ökade möjligheter

Industriell verksamhet innebär risker men framförallt möjligheter. Det är inte kostnadseffektivt att eliminera alla risker men alla risker kan och bör hanteras. P&B är specialiserade på risker kopplade till personsäkerhet, miljö och egendomsskada. Som riskkonsulter är vår uppgift att ge våra kunder de bästa förutsättningarna att hantera risker genom identifiering, bedömning, åtgärdsförslag samt kunskapsöverföring. Vi hjälper helt enkelt kunden att få kontroll över sin riskhantering.

P & B

 

Tillståndsärenden:  Vi stöttar med riskutredningar, planer och dokumentation för att underlätta processen för att få eller förnya ert tillstånd utifrån gällande lagkrav. 

Riskkartläggning: Att få hjälp med kartläggning och bedömning av en anläggningsrisker. Grunden för effektiv riskhantering ligger i vetskap om vilka risker som finns och hur stora de är. Resultatet presenteras i vårt unika rapportformat RiACT.

Vid nybyggnation och förändringar: Stöd för att välja rätt skyddsnivå för processrisker. Inte bara utifrån samhällets minimikrav avseende personsäkerhet, utan även med beaktande av exponering för egendomsskada och avbrott.

Löpande revision: Hjälp att säkerställa att nivån på skadeförebyggande arbete och rutiner upprätthålls över tid.

När skadan är framme: Att ta till vara på möjligheten till lärandet vid incidenter samt att identifiera grundorsaker och möjliga åtgärder är något av det mest kostnadseffektiva man kan göra ur ett riskhanteringsperspektiv.

P&B RiACT® 

Med P&B´s unika rapportformat, RiACT, tydliggörs en anläggnings risker, hur de hanteras idag, vilka möjligheter för riskreduktion som finns, hur åtgärder kan påverka risken och till vilken kostnad. P&B RiACT har utvecklats i samarbete
med våra kunder för att utgöra ett optimalt underlag i företagets riskhanteringsprocess, inklusive försäkringsupphandling. Tveka inte att kontakta oss för en diskussion om detta kan vara något för er.

P&B´s team av riskkonsulter genomför uppdrag både i och utanför Sverige inom all typ av industri. Särskild specialkompetens finns inom kraftvärme, träindustri, läkemedel, papper och massa. Vi stöttar företag i tillståndsprocesser, revision inom säkerhet hälsa miljö, riskutredningar, ny- och ombyggnadsprojekt, ATEX-frågor mm.
Läs mer på www.pob.se 

 

KONTAKTA OSS om ni vill diskutera riskhantering eller om ni vill ha verksamhetsspecifika referenser från våra kunder.

Göran Jansson g.jansson@pob.se

Tobias Ekberg t.ekberg@pob.se

Göran Jansson
Göran Jansson, ansvarig kraftvärme g.jansson@pob.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Ekberg
Tobias Ekberg, vd/ansvarig industri t.ekberg@pob.se