Ledare - Nya bostadsregler är på tapeten (igen)

Nu råder det högtryck på bostadsmarknaden igen. Det här visar både statistik från Fastighetsbyrån och Svensk Mäklarstatistik. Samtidigt finns det en "missmatchning" mellan utbud, vad konsumenterna efterfrågar och är villiga att betala för. Något som gör att flera aktörer på marknaden förespråkar förenklade regler för bostadsbyggande och en större flexibilitet.

Fastighetsbyrån har tagit fram statistik där 445 mäklare runt om i landet har tillfrågats med resultatet att det är högtryck på Stockholms bostadsmarknad. Svensk Mäklarstatistik visar samma trend för hela landet. Dessutom råder viss ljusning även när det gäller intresset för nyproduktion som har börjat vända uppåt i hela landet, utom i Stockholm.

Samtidigt verkar det finnas ett glapp i mellan köpare och utbud. Bostadssiten Hemnet säger att de bostäder som byter ägare är för dåligt matchade med vad köparna vill ha. Det gäller både prisläge, gestaltning och planlösning, vilket till viss del styrs av rådande byggregler. Ett exempel som ges är att många bygger om redan första året efter inflyttning. Det kan naturligtvis bero på många olika saker men Kommittén för modernare byggregler menar i ett betänkande som de lämnade till regeringen i december 2019 att några orsaker till denna missanpassning är faktiska byggregler och sådant som av branschen uppfattar som reglerat, men som inte är det.

Betänkandet, som är kommitténs tredje, två har lämnats tidigare, har syftet "att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande". Puh! Kommittén för modernare byggregler skriver också att mycket påverkar behovet av bostäder, så som befolkningstillväxt, utveckling av ekonomi, arbetsmarknad och demografi. Därför behöver reglerna för bostadsbyggande vara flexibelt till exempel när det gäller sådant som planlösning som den boende borde få bestämma över.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är inne på samma spår. De efterfrågar också en större flexibilitet i sin rapport "Lokaldelning som norm". Rapporten syftar till att öka livslängden, användningen och effektiviseringen av befintliga lokaler och omgivande ytor. Bland annat ser IVA att behovet av bostäder är stort, samtidigt som kontorslokaler uppskattningsvis bara används 10 procent av den totala tiden. Där reglerna för kombinationer av kontor och bostäder utgör ett hinder.

Det återstår att se om berörda parter tar till sig av detta som upprepas gång efter gång. Att bostäder i olika prisklasser, yta och gestaltning behövs råder det ingen tvekan om.

Mari-Louise Paulson

Chefredaktör