Behovet av el i Finland fördubblas, och lösningen ligger i både vindkraft, kärnkraft och reglering

Jakobstads kraftverk är det största biomassaeldade kraftverket i världen. Biobränslen är den viktigaste delen av den finska mixen av energi, vilket innehåller även kärnkraft. Foto: Wikipedia Common, kredit: Antti Leppänen

- Både kriget i Ukraina och klimatkrisen kräver att Finland och hela västvärlden minskar på sitt beroende av fossila bränslen. 

Enligt en färsk rapport från Finlands klimatpanel kan det ske genom en större elektrifiering av samhället.

När industri, trafik och uppvärmning elektrifieras kommer en allt större del av landets energikonsumtion att bestå av elektricitet i stället för fossila bränslen.

Del av lösningen

Elektrifieringen är en viktig del av lösningen för att bli av med beroendet av fossila bränslen, både på lång sikt för klimatet och på kort sikt på grund av kriget i Ukraina.

Kriget i Ukraina ställer nya krav på energiomställningen, men klimatåtgärderna kan inte skjutas upp. Energiomställningen behöver beakta både klimat, miljö och säkerhet, och Finlands klimatpanel ser lösningar i framför allt vindkraften.

Elektrifieringen är en av de främsta lösningarna för att minska Finlands utsläpp

 – Elektrifieringen är en av de främsta lösningarna för att minska på våra utsläpp globalt sett. Men vi måste titta på hur det påverkar energisystemet, både ur produktionens och ur konsumtionens synvinkel, säger energiexperten Peter Lund som sammanställt rapporten. Han uttalar sig för nyhetssajten Svenska Yle.

Lund är professor vid Aaltouniversitetet men också viceordförande för Finlands klimatpanel och rådgivare för EU-kommissionen i energifrågor.

Omfattande rapport

Rapporten tittar på lösningar för växande elbehov.

När samhället ska bryta sig loss från de fossila bränslena kommer det i stället i allt högre grad att drivas av elektricitet producerad på förnybara energikällor.

Till exempel kan industri drivas på elektricitet i stället för stenkol, uppvärmning ske via värmepumpar i stället för oljeförbränning, och bilar gå på el i stället för bensin.

Det här kräver nya lösningar för både elproduktionen och elkonsumtionen: produktionen behöver satsningar på förnybara källor som vind- och vattenkraft.

Lagringen av elektricitet behöver utvecklas, via till exempel varmvattenlagring och batterier.

Regleringen och effektiveringen av elkonsumtionen behöver också ses över så att konsumtionstopparna jämnas ut

Rapportens grundscenario

I dagens läge består omkring 20 procent av Finlands energikonsumtion av elektricitet, och resten av värme och direkt bränslekonsumtion.

Till år 2050 kommer elektricitetens andel att fördubblas, alltså stiga till omkring 40 procent, och det bara enligt rapportens grundscenario.

Största behovet kommer att finnas inom värmeproduktionen, där värmepumpar i framtiden kan stå för två tredjedelar av uppvärmningen.

En utmaning är att både elproduktionen och elkonsumtionen beräknas bli betydligt mer ojämn än den är i dag. Dels har många av de nya förnybara energikällorna en ojämn produktion, och dels kommer spetskonsumtionen av el att växa när en större del av samhället elektrifieras.

– Elkonsumtionens toppeffekt kan stiga ordentligt under de kalla perioderna när uppvärmningsbehovet är större, säger Peter Lund. Också dygnsvariationerna kan bli större.

Källa: Svenska Yle