IMO förhandlar om skärpning av utsläppsminskningsmål för växthusgasutsläpp från internationella sjötransporter

Som ny metod för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten diskuterade sessionen också gröna sjötransportkorridorer som skulle inrättas frivilligt. Foto: Wikipedia Common Lic. Foto: Ursula Horn

Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön sammanträder den 12–16 december 2022 i London. Vid mötet behandlas metoder som ska bidra till att minska växthusgasutsläppen från den internationella sjöfarten och uppdateringen av IMO:s preliminära växthusgasutsläppsstrategi.

Vid mötet förhandlar man dessutom om regleringen av tvättvatten från svavelskrubbrar, utsläppen av sot från sjötransporter i den arktiska regionen, minskningen av plastavfall som slängs i havet från fartyg och fartygens energieffektivitet.

Uppdatering av IMO:s preliminära strategi

Vid den 79:e sessionen för IMO:s (International Maritime Organization) kommitté för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee, MEPC) förhandlas också om en uppdatering av IMO:s preliminära strategi för växthusgasutsläpp.

EU-medlemsstaterna understöder initiativet om att det globala målet för minskning av utsläppen fram till 2050 skärps från nuvarande 50 procent till 100 procent.

EU-medlemsstaterna arbetar vid förhandlingarna på en uppdatering av strategin på det sätt som klimatkrisen och de nyaste statistikuppgifterna kräver. Förhandlingarna visar vägen för den ambitionsnivå på uppdateringen av växthusgasstrategin som ska fastställas sommaren 2023.

Ny metod

Mötets viktigaste tema när det gäller sjöfartsutsläpp på medellång och lång sikt är det ekonomiska styrmedlet, dvs. en global utsläppsavgift, utsläppshandeln eller något annat jämförbart sätt, som länderna försöker nå enighet om.

En slutlig kombinationsmetod kan till exempel vara en helhet som består av den bränslestandard och den utsläppsavgift som EU-medlemsstaterna driver.

Som ny metod för att minska växthusgasutsläppen från sjöfarten diskuterar sessionen också gröna sjötransportkorridorer som skulle inrättas frivilligt. De gröna sjötransportkorridorerna är enskilda sjötrafikförbindelser, genom vilka man strävar efter att helt och hållet eliminera växthusgasutsläppen betydligt snabbare än vad den internationella regleringen skulle förutsätta.

Källa: IMO