Rapport visar - Kärnkraft oumbärligt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen

Finska Olkliuoto 3. Foto: TVO.PNG

I en ny rapport  från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE) utforskas kärnkraftens förmåga att – tillsammans med andra energislag och användningen av lokala samt regionala urantillgångar – bidra till hållbar utveckling. Den 155 sidor långa rapporten slår fast att kärnkraften utgör ett oumbärligt verktyg för att uppnå de globala hållbarhetsmål som formulerats inom Agenda 2030. Enligt rapporten har kärnkraften en särskilt viktig roll i att minska utsläppen från energisektorn, utrota fattigdom och hungersnöd samt genom att bidra till ekonomisk utveckling.

UNECE är en av fem regionala kommissioner inom FN:s Ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och arbetar för att främja ekonomiskt samarbete med och mellan de Europeiska länderna. Alla FN:s medlemsländer kan delta i arbetet och idag ingår 56 länder från Europa, Nordamerika och Asien i UNECE.

Rapporten betonar särskilt vikten av de två globala målen SDG 7, ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig och hållbar energi, och SDG 13, åtgärder mot klimatförändringar. Genom ett antal rekommendationer samt genom att etablera grundprinciper för hållbar utveckling och utvinning av resurser ska rapporten fungera som ett stöd för de länder som använder kärnenergi som en del av sitt hållbarhetsarbete. Stora delar av rapporten grundar sig i två befintliga verktyg till stöd för de globala målen – UNFC (UN Framework Classification for Resources) och UNRMS (UN Resource Management System). Flera av de rekommendationer och tillvägagångssätt som presenteras i rapporten är relevanta även för andra resurser och energislag.

Förutom kärnenergi utgör även kärnteknik ett viktigt verktyg för att utveckla ett hållbart jordbruk, förbättra näringsprogram och säkerställa leveranser av kvalitativ och näringsriktig mat. Bland annat utgör teknik som sterilisering av insekter ett kraftfullt verktyg för skadedjursbekämpning. Avsaltning av havsvatten som drivs med kärnenergi kan också bidra till klimatanpassning av jordbruket genom att öka motståndskraften.

Rapporten konstaterar att ett flertal länder som är ”nykomlingar” inom kärnkraft gör framsteg i god takt, medan andra länder nu påbörjar eller förbereder utvecklingen av kärnkraft. Kärnkraft och andra fossilfria energislag kan komplettera varandra på flera sätt för att uppnå målet om att förse alla med ren, hållbar och ekonomiskt överkomlig energi.

För att kärnkraftsprogram ska lyckas bör beslutsfattare prioritera långsiktiga policybeslut, design av elmarknaden, internationellt samarbete, harmonisering av lagstiftning och krav, kompetensförsörjning och leveranskedjor samt allmänhetens engagemang. Det finns idag ett brett utbud av små och avancerade modulära reaktorer under utveckling, varav några är redo för byggnation. Dessa reaktorer kan erbjuda flexibla lösningar i energisystemet och minska utsläppen inom bland annat värme- och elproduktion.

Rapporten uttrycker slutligen en förhoppning att den ska ingå som del av ett framtida större FN-projekt inom energi – ett projekt för koldioxidneutralitet. För att möta klimatförändringarna och samtidigt åstadkomma den ekonomiska tillväxt som krävs för att höja levnadsstandarden för flera miljarder människor krävs en kombination av ett flertal fossilfria teknologier.

Rapporten i sin helhet finns HÄR!

Detta är en artikel från Energiforsk