Stora fördelar med Construction Management i nuvarande konjunktur

Caroline Szyber ordförande för CM-bolagen. Foto: CM-bolagen

Bostadsbranschen märker av nedgången i konjunkturen tydligt. I denna osäkra tid finns det stora fördelar med att bygga med CM, Construction Management, som är en genomförandeform som möjliggör för sena beslut och öppnar upp för en sund konkurrens där bygg- och entreprenadprojekt kan delas på fler enheter och där även mindre, nischade företag kan delta. 

Att pröva och använda CM som genomförande form i byggprojekt går till så att beställaren helt enkelt anlitar ett CM-företag, vars konsulter ser till att bilda en komplett organisation kring projektet. Projektorganisationen i sin tur planerar, organiserar och leder genomförandet längs hela processen – från idé till färdig byggnad. På så sätt ges beställaren full insyn i projektet och behåller kontrollen över beslut och kostnader.

”När jag ser hur konkurrensen ökar, effektiviteten förbättras och beställarens kontroll över processen utökas genom CM som genomförande form så är det tydligt att CM är mer relevant än någonsin för branschen. Att dessutom i dessa tider kunna fatta sena beslut är så viktigt. Resultatet syns i flera av medlemmarnas projekt där de lyckats att hålla kostnaderna trots ökningen på marknaden samt fått kalkylen att gå ihop i nya projekt,” säger Caroline Szyber ordförande för CM-bolagen.

”Byggandet i Sverige har dramatiskt bromsat in under 2022 och redan innan detta byggdes det inte i den takt som krävs för att täcka samhällsbehovet. Byggnadstakten måste öka och det behövs tillföras kompetens till, och utveckling av, byggbranschen där effektivisering av byggprocessen såväl som ökat hållbarhetsarbete är nödvändigt. Ökad konkurrens pekas dessutom, gång på gång, ut som en central drivare i branschutvecklingen,” säger Caroline Szyber.

 

Att bygga med CM har många fördelar:

Rätt pris & kvalitet

Genom att delprojekten handlas upp av en oberoende part istället för av exempelvis en totalentreprenör kan både pris och kvalitet konkurrensutsättas vilket skapar förutsättningar.

Snabbare byggstart

När projektet handlas upp i delar skapas förutsättningar för en tidigare byggstart och en effektiv byggprocess som kortar ner projekttiden.

Kostnadskontroll

Byggherren behåller kontrollen och får full insyn i projektet vilket ger möjlighet att styra och påverka beslut från början till slut.

Förstärkt organisation

CM-företagets specialister förstärker byggherrens egen byggavdelning och stöttar organisationen genom hela projektet.

Genomförandeformen är kompatibel med offentlig upphandling och LOU.