PROPTECH - bättre mätdata kan ge klimatet fördelar

För närvarande står fastighetssektorn inför stora utmaningar när det gäller energianvändning och energihantering. En lösning för att få kontroll på detta kan vara digitalisering. 

AV: ULF SEIJMER | FOTO: ISTOCKPHOTO

DIGITALISERINGEN ÄR I FULL GÅNG
Hyresgäster och fastighetsförvaltare förväntar sig digitalare arbetssätt – och utvecklingen går snabbt. Det kan kännas utmanande, men det är inte alls omöjligt att digitalisera. Mer än 80% av vanliga problem i fastigheter kan lösas  digitalt på distans, vilket sparar pengar,  frustration hos kunder och anställda, minskad stress,  bättre  arbetsklimat samt så klart färre resor och  minskad tidsåtgång. Nöjdare hyresgäster, ett bättre klimat och minskade kostnader alltså. Enligt en undersökning från Ericsson, Kiona och Arthur D. Little kan minskade kostnader till följd av digitaliseringen av fastighetsförvaltning kan uppgå till 13 % av det årliga bruttovärdet. Ovanpå detta kan läggas de kostnader fastighetsägare kan ta itu med på ett tidigt stadium, innan de blir en stor kostnad eller allvarliga fel uppstår. 

bild

IOT -ETT VERKTYG FÖR DIGITALISERING
IoT, sakernas internet, är en möjliggörare. IoT kan användas för digitalisering av  fysiska tillgångar, vilket gör det möjligt att skapa  smartare byggnader och smartare förvaltning av ett fastighets bestånd. IoT gör det möjligt för fastighets förvaltare och fastighetsägare att samla in data och insikter från sensorer och styrsystem för att optimera driften, minska kostnaderna och förbättra hyresgästernas upplevelse. Genom att komplettera med uppkopplade kameror kan säkerheten för både anställda och hyresgäster ökas. 

EFFEKTIVARE FASTIGHETSFÖRVALTNING
IoT­enheter som smarta termostater och  smartare belysningssystem gör det möjligt för fastighetsförvaltare att fjärrövervaka och samla in data. Genom AI­beräknar kan data användas för att styra byggnadens system. Data kan alltså  användas för att optimera  energiförbrukning, minska utsläpp och även förbättra  inomhusmiljön, vilket gör det lättare att upprätthålla en mer komfortabel och säker miljö för hyresgästerna, optimerad efter verkliga förutsättningar.
Digitalisering kan förbättra hyresgästers upplevelse. Genom att använda realtidsdata där utnyttjandegrad, inomhustemperatur och luftkvalitet används för att styra, kan fastighets­förvaltare snabbt kan identifiera och åtgärda problem. System för smarta hem kan också ge hyresgästerna större kontroll över sin egen  boendemiljö.

bild

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Ny teknik möjliggör förebyggande under­håll,  genom att använda data från sensorer och enheter för att identifiera potentiella fel i utrustningen innan de inträffar, så  kallat prediktivt underhåll. Detta bidrar till att minska  underhållskostnaderna och förlänga  byggnadssystemens livslängd, vilket sänker behovet av akuta reparationer. Med prediktivt underhåll kan vanligt rutinunderhåll väljas bort, och resurser sättas in när det behövs istället. 

ENERGIEFFEKTIVISERING
En smart fastighet kan övervaka och styra energi­användningen, optimera byggnadens energi­förbrukning och minska dess koldioxidavtryck, allt i realtid. Smarta energihanteringssystem kan hjälpa fastighetsägare att identifiera områden där energi går åt i onödan och använda data för att genomföra åtgärder för att minska energiför­brukningen i realtid. Här är ett område där AI kan vara ett stöd, AI kan agera mycket snabbare än manuell övervakning. 

IoT­teknik ger fastighetsförvaltare data som kan analyseras för att få insikter om  byggnadens prestanda, hyresgästers beteende och även  analysera omvärldens förutsättningar, exempel­vis väderprognoser och elpriser. Dessa insikter kan användas för att fatta datadrivna beslut som optimerar fastighetsdriften, förbättrar hyres­gästernas upplevelse och ökar  fastighetsvärdet. Genom att ansluta byggnader med smarta  lösningar kan stora mängder data samlas in och åtgärder vidtas. Allt detta låter ju jätteintressant, men hur väljer man då rätt teknisk lösning?

OLIKA VÄGAR FÖR UPPKOPPLING
Om vi tänker oss att vi vill samla in temperaturda­ta så behöver vi en sensor som mäter  temperatur. Denna sensor behöver  kommunicera med om­ärlden på något sätt. Här kan vi välja en lösning som ansluts via kabel, eller så kan vi välja en trådlös lösning.

bild

OM VI VILL VÄLJA EN TRÅDLÖS LÖSNING SÅ FINNS DET ETT PAR VÄGAR ATT GÅ: 

  • Vi kan bygga ett eget trådlöst nätverk i  byggnaden som via en central gateway ansluts till omvärlden. Populära tekniker är exempel­vis LoRaWAN som klarar att skicka data från en sensor i 10­tals år utan batteribyte.
  • Vi kan använda wifi, en välkänd teknik men samtidigt en teknik som hindras av byggnads­material och dessutom är den inte lämpad för sensorer då den drar mycket ström. Det  senare är ett problem om målet är att  minimera  underhåll eller minska energiförbrukning.
  • Vi kan använda mobilnäten. Även här finns strömsnåla produkter som likt  LoRaWAN  klarar åratal på batteri. Ett  problem i  modernare fastigheter kan dock vara  avsaknaden av  inomhustäckning som i  energitäta hus är en utmaning.

MOBILNÄTEN EN KOMMANDE TREND
Om du står inför att bygga ett trådlöst nätverk i din byggnad så kan du faktiskt tack vare ny  teknik bygga 5G­täckning inomhus som  fungerar med alla operatörer. Man pratar om “mobile first”, det vill säga att man väljer bort wifi för att is­tället bygga 5G­täckning. Genom att anslutabas stationer, så kallade "spots", till byggnadens fasta nätverk kan du bygga 5G­täckning som kan serva såväl sensorer som övervakningskameror,  telefoner eller mobila nätverksroutrar. 

Det här är ett intressant alternativ till wifi­nät eller LoRaWAN nät som nu snabbt börjar få fotfäste på den svenska marknaden. 5G är en  inkluderande standard, en standard som passar för många behov. 5G är den mest  flexibla och kraftfulla standard vi någonsin har sett.  Ingen annan standard kan täcka så många  behov och samtidigt hantera olika  användningsfall med banbrytande teknik.  Genom att bygga inomhus 5G­nät kan man bygga trådlösa nät som drar  mindre ström än tidigare  mobilnät. Genom  inomhustäckning minskar också  strömförbrukning hos varje ansluten  enhet,  alltså en mobiltelefon, dator eller sensor. Genom inomhus­5G så får man tillgång till nya  tjänster som man kan erbjuda  hyresgästerna,  dessutom får man både bättre täckning och  bättre  prestanda. Jämfört med WiFi så får man ett nät som det är mycket enklare att ansluta en­heterna till. Allt dina hyresgäster eller besökare behöver är ett SIM­kort hos en vanlig operatör.

Med inomhustäckning för 5G kommer  installation av IoT­lösningar att gå mycket  snabbare, en klar bonus. Sensorer som  ansluter direkt till mobilnäten kommer att vara enkla att installera. 5G kan alltså minska tröskeln för att komma igång med IoT när det finns  tillgängligt överallt. Som du förstår finns det många  ytterligare fördelar med inomhustäckning som kommer öka fastighetens attraktivitet, bidra till ett bättre klimat och leda till att vi snabbare når våra mål om lägre kostnader och minskad  klimatpåverkan står på din agenda vill säga. ■