Svenska exportföretag upplever en minskad orderingång

Minskad exportorderingång hos både stora och små bolag Foto: john simmons/unsplash

Svenska exportföretag, både stora och små, rapporterar en minskning i orderingång det senaste halvåret enligt SEKs Exportkreditbarometer.

Framtidsutsikterna är dystert för stora företag, förväntande sig ytterligare minskning de kommande 6 månaderna. Å andra sidan tror hälften av de mindre företagen på en ökning det kommande året. Trots att inflation och räntor inte stiger i samma takt som tidigare, påverkar det svaga globala konjunkturläget svenska företags export negativt. Endast 28 procent av exportörerna upplever en förstärkning i exportorderingången, jämfört med 45 procent tidigare. Särskilt stora företag förutser en orderminskning, medan små företag är mer optimistiska och tror på en ökning det kommande året, där hela 51 procent förväntar sig en liten ökning de kommande 12 månaderna.

– Den minskade orderingången är inget överraskande utan snarare har exporten tidigare överraskat med att fortsätta vara stark. Minskningen beror på en mängd faktorer som kan sammanfattas i ett svagt konjunkturläge, säger Jens Hedar, chef Kundrelationer Svensk Exportkredit.

Postpandemins påverkan, inklusive ökade lager, störda leverantörskedjor och förändrade konsumtionsmönster, tillsammans med stigande kostnader på grund av hög inflation, hög ränta och geopolitisk oro, har fått många företag och stater att avvakta eller till och med avbryta investeringar. Samtidigt reviderar de sina kostnader och kapitalbindning för att anpassa sig till den rådande osäkra situationen.

– Att möjliggöra och stärka svensk export är avgörande för svensk ekonomis tillväxt, eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export. Här måste näringslivet och politiken samspela för att skapa bästa möjliga förutsättningar. SEK jobbar hårt för att stärka svensk export på en global marknad, för att driva företagens omställning och finansierar projekt både i Sverige och utomlands, säger Jens Hedar.

bild
Grafen visar svenska exporterande företags förväntade exportorderingång. Bild: SEK

Källa: SEK