Sveriges roll i den hållbara europeiska batterivärdekedjan

Foto: Roberto Sorin/Unsplash

Batterier utgör en central och avgörande komponent i elektrifieringen och övergången till fossilfria energisystem. För att Sverige ska kunna bidra till en hållbar europeisk batterivärdekedja är det av yttersta vikt att skapa en gemensam lägesbild och främja samverkan mellan olika aktörer inom batteriområdet.

Utvecklingen av Sveriges del av den hållbara europeiska batterivärdekedjan innebär både möjligheter och utmaningar. Med flera styrkeområden har Sverige en betydande potential att positionera sig som en ledande nation inom batteriteknologi. Energimyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Naturvårdsverket har redovisat regeringsuppdraget "Utveckla samverkan för Sveriges del av en hållbar europeisk batterivärdekedja."

"Det är av yttersta vikt att Sverige snabbt intensifierar insatserna inom akademi och näringsliv för att möta utmaningarna inom hållbarhetsaspekter, kompetens och materialförsörjning. Dessutom behöver aktörer inom batteriområdet öka sin samverkan för att Sverige ska framgångsrikt bidra till en hållbar värdekedja," säger Peter Engdahl, avdelningschef för forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

Den gemensamma lägesbilden, som myndigheterna har arbetat fram inom ramen för uppdraget, utgör en grund för dialog och handling. Eftersom utvecklingen inom batteriområdet är snabb och konkurrensen är intensiv, är en gemensam lägesbeskrivning nödvändig för att fatta välgrundade beslut och agera i takt med utvecklingen.

Metoden för den gemensamma lägesbilden bygger på en styrkortsmetod, där olika perspektiv och indikatorer används för att följa och utvärdera Sveriges roll inom batterivärdekedjan.

"Vi önskar att regeringen beslutar om ett nytt uppdrag så att Energimyndigheten kan fortsätta samverka, ta fram och publicera lägesbeskrivningar baserade på de behov som vi tre myndigheter har identifierat," säger Anna Lock, utredare på Energimyndigheten.

Myndigheterna betonar även vikten av fortsatt samverkan mellan myndigheter och aktörer inom batteriområdet för att säkerställa en positiv utveckling. Energimyndigheten, SGU och Naturvårdsverket avser att fortsätta sitt samarbete inom befintliga och nya uppdrag. En viktig arena för dialog med andra relevanta aktörer kan skapas inom ramen för den pågående etableringen av en batteriarena.

Källa: Energimyndigheten