Paradigmskifte för skogsindustrin

Under våren 2024 har priserna på pappersmassa ökat kraftigt trots en trevande efterfrågan, främst drivet av ett minskat globalt utbud och höga kostnader.

Trots minskad efterfrågan, minskad avverkning, minskade leveranser, lågkonjunktur och byggkris är prisutvecklingen för svenska skogsprodukter positiv. Två drivande faktorer till det är ett minskat globalt utbud och ett högt kostnadsläge. Det visar Skogsindustriernas senaste marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”. Skogsindustrierna menar att vi står inför ett paradigmskifte.

 – Utbudstillgången har tidigare pekats ut som den riktigt stora framtidsfrågan på den globala marknaden för skogsprodukter. Den senaste tidens utveckling, med ökande priser trots en relativt svag efterfrågan, väcker frågan om vi inte redan nu ser tecknen på att verkligheten har hunnit ikapp. Framtiden kan mycket väl visat sig vara här redan nu, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker vid Skogsindustrierna.  

Under våren 2024 har priserna på pappersmassa ökat kraftigt trots en trevande efterfrågan, främst drivet av ett minskat globalt utbud och höga kostnader. Liknande tendenser märks på trävarumarknaden, där priserna har stigit med 13 procent trots svag efterfrågan. Priserna ligger nu 45 procent högre än före pandemin. Grafiskt papper, som länge varit på tillbakagång, har sett en överraskande uppgång i leveranserna med 18 procent från förra året till april.  Den svenska marknaden för trävaror är på de lägsta nivåerna sedan 2014. 

 – Den positiva prisutvecklingen, som vi nu faktiskt ser trots en svag efterfrågan, har tidigare varit ovanlig för vår bransch. Den drivs av ett globalt minskat utbud och högt kostnadsläge. Utvecklingen ger hopp om att företagen nu får bättre förutsättningar att hantera det höga kostnadsläget, på ett sätt som vi inte sett tidigare, säger Christian Nielsen.

Totalt sett är det ett fortsatt tufft marknadsläge. Den ekonomiska aktiviteten för svensk skogsindustri har minskat sedan de höga nivåerna under pandemiåren. Det visar sig också i statistiken för virkesförbrukning och avverkningstakt. Under 2023 minskade avverkningen med sex procent, vilket är mer än 4 miljoner m³ jämfört med 2022. Avverkningen 2023 var den lägsta på sju år. 

– Även om fjolåret innebar en tydlig nedgång i avverkningar ligger den relativt stabilt sett över tid.  En god svensk tillgång på förnybar skogsråvara är avgörande för både export och klimatomställning. Det blir extra tydligt när Centraleuropa både behöver ersätta volymer från Ryssland och hantera barkborreutbrott, samtidigt som Kanada förväntas fortsätta minska sitt utbud över tid, säger Christian Nielsen.