Etapp 2 av Inre hamnen i Norrköping ute på samråd

Foto: Norrköpings kommun

Byggandet av första etappen av nya stadsdelen Inre hamnen är redan igång. Nu är det dags för samråd om detaljplan för andra etappen.

Inre hamnen är i sin helhet tänkt att utgöra en levande bland- och kvartersstad. Syftet med detaljplanen för den andra etappen är att möjliggöra ändrad markanvändning från hamn och industri till ny innerstadsbebyggelse i en attraktiv stadsmiljö.

Andra etappen gränsar till den gröna Norra promenaden som löper parallellt med området i norr och kommer att ha en lugnare karaktär jämfört med Inre hamnens första etapp. Området ska likasom första etappen ha bebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet.