År avgaserna från biogasbilar hälsofarliga?

Ny rapport hävdar att gasfordon ger upphov till höga partikelutsläpp. Foto: Gröna Bilister

Miljöorganisationen Transport & Environment har publicerat en rapport där de hävdar att partikelutsläppen från gasfordon kan vara hälsofarliga. De drar slutsatsen att satsningar på biogas därför bör avbrytas. Gröna Bilister håller inte alls med.

Den 16 juni 2020 publicerade Transport & Environment (T&E) rapporten Compressed natural gas vehicles are not a clean solution for transport. Tesen som förs fram är att gasfordon ger upphov till höga partikelutsläpp – även om de drivs på förnybar biogas. Därför bör de inte ges några miljöförmåner. I förlängningen bör alla förbränningsmotorer fasas ut.

Det har nyligen gått att läsa om bristande social- och miljömässig hållbarhet i produktionen av elbilsbatterier samt i produktionen av HVO från palmoljerelaterade råvaror, men självklart ska vi även fortsatt satsa på elfordon och HVO. Det vi ska göra är att stötta och främja en mer hållbar produktion exempelvis genom miljömärkning och ursprungsdeklaration av drivmedel vid pump, samt genom hållbarhetsdeklaration av fordon i bilhallen.

Gällande biogasfordon och luftkvalitet så menar T&E att det är fakta att gasfordon släpper ut partiklar och kväveoxider i samma nivå, eller högre, som bensin och dieselfordon. Gröna Bilister är inte av denna åsikt. Det finns ett flertal forskningsrapporter som visar på fördelar i ett luftkvalitetsperspektiv med biogas. Det grundläggande skälet är att metan är det enklaste kolvätet och därmed bildar få restprodukter vid förbränning. Partikelutsläppen blir till exempel mycket lägre än för bensin- och dieselfordon räknat i utsläppt partikelmassa (PM).

Den aktuella rapporten från T&E fokuserar dock främst på antalet partiklar som släpps ut (PN). Även om massan av alla utsläppta partiklar är låg skulle gasfordon kunna släppa ut många mycket små partiklar. Och dessa kan orsaka hälsoproblem. En Schweizisk studie visade dock att när en bi-fuelbil växlade från bensindrift till gasdrift sjönk antalet utsläppta partiklar cirka 30 gånger – trots att den klarade dagens stränga utsläppskrav vid bensindrift. Andra studier visar att gasfordon och dieselfordon med partikelfilter är jämförbara när det gäller antalet partiklar som släpps ut. De nya rönen som T&E hänvisar till är därmed inte entydiga.

Gröna Bilisters bedömning är att alla hållbara förnybara drivmedel behövs och att det därmed fortsatt är en god idé att satsa på biogasfordon tillsammans med ökade satsningar på en hållbar utveckling av el, vätgas, etanol och HVO.