Debatt - Dags att agera, men vem äger verktygen?

Fotomontage: Vattenfall/Unsplash

Frågan som debatteras i många forum (förhoppningsvis även på Regeringskansliet) är: ”Hur görs förändringar i den halverade elprissättningsmodellen för att få ordning på elprissättningen?” I det följande ska jag belysa ett upplägg som skulle kunna rätta till skevheterna i det som renderat i de höga elpriserna hos elkonsumenterna i södra Sverige. Allt för att skapa en debatt under filosofin ”Utan friktion ingen framdrift”. Vad jag vill ha sagt är att låt oss börja i ena ändan där sakkunniga i allt från elprissättning, datorsystem och lagstiftning jobbar tillsammans.

Återställ nedstängd elproduktion Den långsiktiga lösningen på elkaoset är väl alla experter överens om - återställ de 4500 MW reglerbar elproduktion i södra Sverige som stängs ner de senaste dryga 20 åren. Men den svåra frågan är hur detta låter sig göras? Och samtidigt har vi att förhålla oss till att den elintensiva industrin i Norrland där man pratar om en fördubbling av elkonsumtionen i Sverige över de kommande 10 åren. Bara detta ökade behov kommer att innebära högre elpriserna då återställande av stängd och utökad elproduktion kommer att kosta mycket, mycket pengar. Med all respekt för vind (energi), så måste vi också bygga ut den icke väderberoende kapaciteten.

Dyra kWh de som exporteras Problemet med de höga elpriserna vi upplevt det senaste halvåret är en konsekvens av att vi måste införskaffa den elen som ska exporteras till högkostnadsländerna. Dessa tillkommande kWh är i den kontexten som elmarknaden befinner sig idag väldigt dyra att producera/införskaffa. I figuren nedan visas att det är de sista producerade kWh (inne i den röda ringen) som i den svenska produktionsmixen är extremt dyra att producera.

Min point är att kunderna=medborgarna i SE3 och SE4 ska inte behöva betala högre elpris för att vi ska hjälpa till med elleveranser till de länder som nu är under galgen, då dessa högre priser till 98% är fiktiva och håvas in av elproducenterna, Svenska Kraftnät (flaskhalsavgifter) och staten (i form av ökade momsintäkter). Allt medan många elkonsumenterna går på knäna.

Statsmaktens ansvar för sina egna beslut När det gäller att fixa till den havererade prissättningsmodellen, så att den snedvridning vi fått kan elimineras, så handlar det mer om administrativa ingrepp i hur elpriset sätts på Nordpool. Läs mer härom på Second opinion där kollegor i branschen argumenterar i frågan.

För att kunna genomföra förändringar måste de rymmas inom de åtagande som Sverige har inom ramen för den gemensamma elmarknaden. Bland annat får vi inte diskriminera andra länder som är elektriskt anslutna mot Sverige.

Elen som exporteras ska inte vara ett ok för svenska elkonsumenter Om man i en reviderad prissättningsmodellen utgår ifrån att elpriset mot kund i SE3 och SE4 ska baseras på den mängd el som behövs i dessa elområdena, medan de kWh som behövs för att exportera från SE4 till kontinenten, får Svenska kraftnät göra motköp för att åstadkomma balansen i elsystemet (det ligger till och med i regleringsbrevet till Svenska kraftnät att de ska ansvara för att det vid varje tillfälle finns balans mellan efterfrågan och tillgång på el.)

Svk har över 30 miljarder kronor fonderat som kunderna har betalt in i s.k flaskhalsavgifter de senaste åren, som de kan börja med att använda. Jag har en grundprincip att de som orsakat ett problem ska inte tjäna pengar på det som nuvarande prissättningsmodell leder till.

När och om de fonderade pengarna tar slut, så får Svenska kraftnät meddela sin huvudman (staten) att man har ett underskott som följd av att vi stöttar andra länder med el när vi har möjlighet (överskottsproduktion). Politiken får bestämma hur detta underskott ska finansieras.

Med den föreslagna reviderade prissättningsmodell av el, så kommer elpriset att sjunka till acceptabla nivåer igen fram tills att utbyggnaden av el måste göras för att klara av den ökningstakt i elförbrukning som sakkunniga uttalat blir en realitet (vi har legat på en efterfrågan på ca 145 TWh i 25 år). När och om vi får balans i Europas elförsörjning så svänger den föreslagna prissättningsmodell in sig och beter sig så som den nuvarande modellen gjorde tidigare.

I den föreslagna modellen så får statsmakterna ta ansvaret för vad de åstadkommit genom att de medverkat till att 4500 MW elproduktion i SE3 och SE4 har lagts ner och att Svk inte har mäktat med att bygga ut nätkapacitet från Norrland (SE1 och SE2) till södra Sverige i den takt som efterfrågats.

Tillämpning av reviderad prissättningsmodell

I det följande förklarar jag i konkreta siffror vad den föreslagna elprismodellen skulle innebära applicerat på den 28 februari i år. Denna dagen hade Sverige en elförbrukning på 442 GWh. Vi hade en elproduktion på 542 GWh varav vind stod för 22%. Det skedde under detta dygnet en nettoexport/import på 56 GWh.

I elområde SE4 (södra Sverige) kostade elen denna dagen (medelpris över dygnet) 1 kr och 72 öre.

  • Förbrukning: 78,4 GWh
  • Produktion: 27,2 GWh varav vind 39%
  • Import från SE3 à SE4: 111 GWh
  • Export ut från SE4 till Tyskland, Polen, Danmark och Litauern: 55 GWh.

Notera att exporten av el till kontinenten den 28 februari är så stor som 70% av förbrukningen i SE4 och dubbelt så stor som det som produceras inom SE4 denna dagen. Med andra ord måste vi skaffa fran 55 GWh extra för att klara exportbehovet (en skyldighet Sverige har då vi är med i den europeiska gemensamma elmarknaden).

Om man i den reviderade prissättningsmodellen utgår ifrån att priset i SE3 och SE4 prissätts upp till den mängd el som behövs i dessa elområden (sist producerade/offererade kWh sätter priset) alltså i exemplet 78 GWh för SE4 plus motsvarande i SE3, medan den energi som behövs för att exportera från SE4 (55 GWh) får Svenska kraftnät göra motköp för hos producenterna för att få balans. Då skyddar vi de elkonsumenterna i SE3 och SE4 från att behöva betala för att det måste produceras dyrare el för att få fram den mängden el som ska exporteras samtidigt som producenterna får betalt frö den extra el som de ombeds att producera. Och så slipper elkonsumenterna i dessa elområden att betala flaskhalsavgifter och moms på alla ökade kostnadselement som är fallet med nuvarande havererade elprissättningsmodell.

Dags att sluta gnälla och göra något åt problemet …!!!
Vad är det som hindrar Sverige från att göra dessa anpassningar av elprissättningsmodellen av el och hindra att det uppstår kostnader som hamnar hos elkunderna medan elproducenter, Svenska Kraftnät och staten kapitaliserar på den uppkomna situationen?

Tacksam att få reaktioner på varför vi inte kan göra som föreslagets i detta inlägg – allt i syfte att hjälpa de som ska göra jobbet.

Text: Bengt Ekenstierna