Det aktiva brandskyddet ska kontrolleras regelbundet

Cirka 100 personer omkommer vid bränder varje år. Ett väl fungerande brandskydd minskar riskan för att liv går till spillo och byggnader totalförstörs. Foto: Bengt Jansson

Ett aktivt brandskydd är ett samlingsbegrepp för funktioner som aktiveras av eld och rök när en brand uppstår.

–Det kan till exempel vara brand- och utrymningslarm och olika typer av släcksystem. Det aktiva brandskyddet ska detektera (spåra) varna (larma) samt begränsa och om möjligt släcka branden, säger Tomas Åberg på Brandskyddsföreningen i Stockholm.

AV: C-G HANBERG FOTO: BENGT JANSSON | TOMAS ÅBERG | SPRINKLERMONTÖREN | RAHMLA

Han har jobbat med brandskydd under hela sitt yrkesliv i olika roller. På Brandskyddsföreningen är aktivt brandskydd hans område och Tomas är expert inom brandssläcksystem med gas men även när det gäller brandlarm. Att ta fram kravspecifikationer för certifiering av företag, personer och brandskyddsprodukter ingår också i verksamheten.

En mindre brand kan kvävas i sin linda med den brandsläckare som borde vara självklar i alla lokaler och bostäder. Är branden omfattande krävs en insats av räddningstjänsten. 

–En sådan insats innebär större vattenskador än om branden kan släckas med en vattensprinkleranläggning. Sprinklern aktiveras genom att en så kallad bulb spricker till följd av hettan, berättar Tomas Åberg.  

bild
Tomas Åberg är Brandskyddsföreningens expert på brandssläcksystem med gas men även inom området brandlarm

Ett dubbelt ansvar för brandsäkerheten

Både fastighetsägaren och brukaren av lokalerna har ett ansvar för brandskyddet. Det regleras i detalj i LSO (lagen om skydd mot olyckor). Brandskyddet  styrs även av Boverkets Byggregler (kapitel 5) som är omfattande. Även försäkringsbolagen ställer krav på att brandskyddet, beroende på verksamhet, ska utformas enligt BBR eller andra regelverk. Dessutom ska brandskyddet årligen besiktigas av ett certifierat besiktningsföretag.

–Regelbundna funktionskontroller, och utrymningsövningar är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet.1) Vissa kontroller kan brukaren/ägaren av fastigheten göra själv, medan andra kräver expertkunskap säger Tomas Åberg.

Vid detaljprojekteringen av en byggnad är det klokt att engagera en brand- och elkonsult men även ett sprinklerkonsultföretag.

–Det kan bli kostsamt rätta till fel som upptäcks först vid besiktningen innan byggnaden tas i drift. Det kan till exempel vara en felaktigt dimensionerad sprinkleranläggning, säger Tomas Åberg.

bild
Det är viktigt att regelbundet kontrollera det aktiva brandskyddet, bland annat sprinklersystemet.

Brandskyddet måste anpassas till lokalerna

Brandskyddet glöms ibland bort när lokalerna byggs om eller inriktningen på verksamheten ändras.

–Aktiva funktioner, till exempel gassläcksystem kan då antingen bli under- eller överdimensionerade, beroende på om lokalerna utökas eller blir mindre. En för hög gaskoncentration kan i det sistnämnda fallet var livsfarlig, eftersom man kan kvävas. Gassläcksystem med kemiska eller inerta gaser 2) används där vattensprinklers är olämpliga. Till exempel i datorhallar, ställverk och rum för telekommunikation. Gaserna, som inte är miljöbelastande, reducerar syret kraftigt, vilket kväver branden. säger Tomas Åberg.

Automatiska larm slussas via en larmcentral vidare till räddningstjänsten. Det är tyvärr inte ovanligt att brandlarm aktiveras av okynne.

–Det förekommer bland annat i skolor. Det innebär en onödig utryckning för räddningstjänsten, särskilt om det samtidigt utbryter en brand någon annanstans. Det finns också en risk att larmet inte tas på allvar i ett skarpt läge, om det utlösts av okynne flera gånger, och därför inte utrymmer lokalerna, säger Tomas Åberg.

Digitaliseringen, "sakernas internet" (IoT) och 5G-nätet gör det aktiva brandskyddet smartare.

–Släck- och larmsystemen blir intelligentare och tillförlitligare och vi kan få ut mer information än i analoga system. Vi kan i realtid se om till exempel sprinklern inte fungerar eller om det finns andra brister i systemet. Men det är viktigt att de regelverk som styr brandsäkerheten hänger på det digitala tåget som vi ännu bara sett loket och den första vagnen på, framhåller Tomas Åberg.

bild
Skolelever aktiverar ibland brandlarmet av okynne. Sker det ofta kanske man inte tar larmet på allvar när det brinner och därför inte snabbt utrymmer.

1) Ett systematiskt brandskyddsarbete kan ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Ett systematiskt brandskydd bör bedrivas för alla byggnader eller anläggningar. Läs mer på: www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet/systematiskt-brandskyddsarbete/
2) Inerta gaser reagerar inte kemiskt med sin omgivning.