Trafikverket och Jernbanedirektoratet fortsätter arbetet med Oslo-Stockholm

I dag tar resan Stockholm och Oslodrygt fem timmar. Foto: Oslo-Sthlm 2.55

Trafikverket och Jernbanedirektoratet har i dagarna levererat en gemensam utredning till ländernas regeringar om förutsättningarna för att förbättra järnvägen mellan Oslo och Stockholm. Utredningen visar att en förbättrad järnväg skulle generera ett kraftigt ökat resande tillsammans med stora vinster för klimat och samhälle. Myndigheterna bekräftar därmed potentialen i att utveckla en bättre järnvägsförbindelse och efterfrågar nu regeringarnas mandat för att fortsätta arbeta med projektet i sin helhet.

– Vi är väldigt glada idag. I praktiken bekräftar Trafikverket och Jernbanedirektoratet styrkan i projektet och rekommenderar regeringarna att gå vidare. Nu måste politiken i Norge och Sverige skaka hand. Det är dags att komma överens om en organisation för fortsatt arbete och att påbörja ett gemensamt samtal om hur projektet ska finansieras, säger vd Jonas Karlsson, i en första kommentar till utredningen.

Bakgrunden till arbetet är de regeringsbeslut under våren och hösten fattats i både Sverige och Norge. Trafikverket och Jernbanedirektoratet har därefter på uppdrag av ländernas regeringar arbetat gemensamt för att leverera de underlag som ska ligga till grund för nästa steg i processen. Utredningen, som i ett första steg tar sikte på stråkets västra delar, menar att en ny förbättrad förbindelse över gränsen Karlstad-Oslo visar på stora nyttor och kraftigt ökat resande i stråket.

– En ny järnväg över gränsen är ett första, och helt avgörande, steg i byggandet av en modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. På goda grunder kan länderna nu formera en gemensam projektorganisation för att gå vidare med konkret planering och för att lyfta helhetsperspektivet av förbindelsen, säger Karlsson.

Utredningen har bland annat haft som uppdrag att kartlägga marknadspotentialen, bedöma järnvägens kapacitet, bedöma kostnader, studera möjliga sträckor och titta på samhällsnyttor. I den svenska delen av arbetsgruppen har även frågan om finansiering berörts av Trafikverket. Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare visat att det är möjligt att finansiera merparten av en ny gränsbana med biljettintäkter.

– Här visar Trafikverket på flera olika tänkbara alternativ. Det är väldigt positivt. Vi har visat på den unika och potentiella lönsamhet som finns i projektet, säger Karlsson.

Det är bara 40 mil mellan Stockholm och Oslo, men idag tar resan drygt fem timmar. Innan pandemin gjordes 1,4 miljoner flygresor mellan städerna varje år; med en restid på under tre timmar med tåg beräknas hela en miljon av dessa resor i stället flyttas till tåget. Förbindelsen skulle knyta ihop huvudstadsregionerna med omlandet och skapa stora regionala och nationella nyttor.

– Från Stockholm i öster till Oslo i väster har regioner och kommuner ställt sig bakom projektet. Men i det fortsatta arbetet måste de stora regionala nyttorna lyftas fram tydligare, något som utredningen också påpekar. En modern förbindelse är inte bara bra för att knyta samman huvudstäderna. Den kommer, rätt utformad, bidra stort till utveckling och tillgänglighet i hela stråket, avslutar Karlsson.