Stora budgetsatsningar på transportområdet

Regeringen satsar en miljard kronor på vägunderhåll. Arkivbild

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen flera satsningar som rör transportområdet, bland annat pengar till vägunderhåll, beredskapsflygplatser och civilt försvar.

Regeringen satsar en miljard kronor på vägunderhåll så att Trafikverket kan genomföra viktiga underhållsåtgärder som till exempel beläggningsunderhåll, linjemålning, broreparationer och trumbyten. Det bidrar till att säkerställa framkomligheten i hela landet och tryggar en konkurrenskraftig infrastruktur.

Regeringen föreslår en varaktig satsning på 60,5 miljoner kronor per år för att bibehålla den nuvarande nivån av systemet med beredskapsflygplatser. Tillsammans med redan befintliga medel innebär det att totalt 70 miljoner kronor per år kan fördelas till berörda beredskapsflygplatser.

Genom förslaget tillgodoses behov av samhällsviktig luftfart för bland annat hälso- och sjukvård, ambulansflyg, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och totalförsvar. Beredskapsflygplatserna ska dygnet runt kunna ta emot samhällsviktiga luftfartstransporter.

I den gällande nationella planen för transportinfrastruktur anslås 3,4 miljarder kronor för två nya isbrytare för att förnya delar av flottan som är ålderstigen. I budgetpropositionen för 2023 får Sjöfartsverket ett så kallat beställningsbemyndigande vilket innebär att de kan påbörja upphandlingsprocessen nästa år. Sjöfartsverket planerar att den första isbrytaren kommer att sjösättas och testas vintern 2026/27.

Regeringen föreslår att Luftfartsverket får medel för att tillhandahålla system och tjänster för hantering av obemannad luftfart. Ett nytt anslag förs upp på statens budget och tilldelas 8 miljoner kronor för 2022 och 30 miljoner kronor per år 2023–2027.

Förslaget innebär att förmågan att hantera obemannad luftfart, till exempel drönare, i det svenska luftrummet stärks, bland annat för att bidra till ökad flygsäkerhet och öka luftrummets tillgänglighet.

Förslaget innebär att transportområdet tilldelas ytterligare totalt 700 miljoner kronor under perioden 2023–2025 för att stärka det civila försvaret och krisberedskapen. Trafikverket får 7,5 miljoner kronor per år för ansvaret som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Transporter. Syftet är att stärka det civila försvaret och krisberedskapen när det gäller transportområdet.

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor tillförs Gotlandstrafiken för ökade bränslekostnader under innevarande år. I budgetpropositionen för 2023 tillförs 50 miljoner kronor.

Om inget lufttrafikföretag avser att bedriva kommersiell flygtrafik på en flygsträcka kan Trafikverket under vissa förutsättningar upphandla och avtala om flygtrafik på sträckan. Nuvarande avtal löper ut i oktober 2023 och Trafikverket kommer inom kort att inleda upphandling av flyglinjer till 11 regionala flygplatser där det inte finns förutsättningar för en kommersiell lösning. Under 2023 tillförs 10 miljoner kronor och 2024-2025 60 miljoner kronor per år med anledning av detta.

Samhället är beroende av ett fungerande transportsystem. Det kräver i sin tur både ett uppdaterat regelverk och tillsyn över att gällande regler följs. Transportstyrelsens anslag utökas med 9,5 miljoner kronor årligen från 2023. Detta möjliggör för myndigheten att rekrytera ny personal för att stärka regelgivning och tillsyn på transportområdet.