TSK:s branschstandard får en nyckelroll när Boverket reviderar byggreglerna

Att jobba på ett tak, som sotare gör, är riskfyllt. Men med rätt säkerhetsutrustning kan fallolyckor undvikas.

Allvarliga olyckor vid fall från tak är ovanliga. Det beror främst på de rigorösa säkerhetsföreskrifterna i Taksäkerhetskommitténs (TSK) branschstandard. När Boverkets byggregler (BBR) ändras kommer branschstandarden att bli ännu viktigare för att förebygga fallolyckor. En statlig utredning ska   dessutom hitta ett sätt att öka taksäkerheten genom en kvalitetskontroll av projekteringen.

AV: C-G HANBERG  |  FOTO: CLAIRE BADCOCK | BENGT SÄLL | JOHN JACKSON

Våren 2022 tillsatte regeringen Byggkontroll-utredningen. Resultatet ska redovisas i  september 2023. TSK:s ordförande, Hans  Eriksson är  utredningens rådgivare. Parallellt med utredningen driver Boverket projektet "Möjligheternas byggregler". Bygg-reglerna (BBR) ska framgent innehålla färre krav, bland annat när det gäller taksäkerhet, utan att kompromissa med säkerheten. I  stället ska reglerna ha fokus på funktion och  Boverket menar att branschstandarder, likt den Taksäkerhetskommittén har, ska komplettera  regelverket. TSK:s branschstandard för tak-säkerhet är dock inte så känd. 

– Men vi ska göra vårt bästa för att sprida  kunskap om den, framhåller Hans Eriksson. Kapitel åtta i BBR handlar uteslutande om  säkerhet. 

– När kraven där blir färre ska utredningen i stället hitta formerna för en förstärkt bygg-kontroll för att förhindra personskador. TSK:s förslag till utredarna är att projektören måste visa att denne gjort en riskbedömning av tak-säkerheten, säger Hans Eriksson.

bild
När Boverkets byggregler (BBR) revideras kommer branschstandarden att bli ännu viktigare för att förebygga fallolyckor, säger Hans Eriksson, ordförande i Taksäkerhetskommittén.

SKYDDSANORDNINGARNA RÄDDAR LIV
TSK:s branschstandard beskriver kraven för  säkra tillträdesvägar till tak, en säker förflyttning och en betryggande säkerhet vid fasta arbets ställen på tak. Då krävs olika  säkerhetsanordningar, bland annat glidskydd på stegar, väggstegar och takstegar, och en livlina. 

– Det ska också finnas säkra skyddsräcken, gångbryggor, infästningar för personligt fall-skydd och snörasskydd. Takarbetarna ska  kunna röra sig säkert och smidigt över takytan med hjälp av sin säkerhetsutrustning och det ska  finnas stadiga förankringspunkter för  livlinan. Vintern nalkas och taksäkerheten är särskilt  viktig för snöskottare säger Hans Eriksson.

Branschstandarden är inte ett arbetsmiljö-dokument med rekommenderade  arbetsmetoder.

– Valet av arbetsmetod måste alltid föregås av en noggrann och väl dokumenterad riskanalys. Där ska alla takarbeten analyseras av utföraren för att kunna välja den metod som sammantaget innebär lägst risk, framhåller Hans Eriksson.  

RISKANALYSEN ETT AVSTAMP
– Avstampet för vår riskanalys, som är grunden för branschstandarden, var en enkät till yrkes-grupper som jobbar på tak som målare, snö-skottare, sotare och plåtslagare. De fick svara på vad de gör på taket för att vi i detalj skulle kunna kartlägga riskerna. Branschstandaren finns även i en miniversion, Fasta taksäkerhetsanordningar. Den används bland annat av projektörer inom byggsektorn, berättar Hans Eriksson.  

Många äldre fastigheter har ett bristfälligt skydd för fall från tak eftersom ändringarna i BBR inte gäller retroaktivt. Men arbetsmiljö-reglerna gäller, oavsett hur gammal fastigheten är.

– Arbetsgivaren har ansvaret för arbetarnas taksäkerhet, medan fastighetsägaren måste se till att det finns nödvändig säkerhetsutrustning. Branschstandaren är generellt utformad. Varje enskilt takarbete måste därför riskanalyseras av arbetsgivaren, framhåller Hans Eriksson.

bild
Arbetsgivaren har ansvaret för takarbetarnas säkerhet. Det åligger fastighetsägaren att se till att det finns nödvändig säkerhetsutrustning. Takarbetarna på bilden ser ut att leva farligt.

SÄKERHETEN BÖRJAR VID PROJEKTERINGEN
Den som projekterar en ny- eller ombyggnad av en fastighet måste ta hänsyn till alla tak-aktiviteter.

– Takstegar, gångbryggor och infästnings-anordningar måste, liksom tillträdesvägarna till taket, vara utformade och dimensionerade så att riskerna minimeras. Arkitekter, konstruktörer och andra aktörer i ett byggprojekt ska också se till att arbetsmiljöaspekterna beaktas. Det  gäller både under byggskedet och när  byggnaden  används, säger Hans Eriksson.  

Taksäkerhet handlar inte enbart om att minska risken för fallolyckor. 

I mars 2020 rasade taket i Tarfalahallen i  Kiruna och byggnaden föll ihop. Enligt  Statens haverikommission (SHK) var den främsta  orsaken till raset en felaktig dimensionering av takkonstruktionen. Ingen person kom dessbättre till skada. Byggkontrollutredningen ska delvis ses i ljuset av takraset i Kiruna. 

De flesta sanktionsavgifter  Arbetsmiljöverket utkräver gäller bristande fallskydd på tak.  A  vgiften ligger mellan 40 000-400 000 kronor.
Förhoppningsvis får det arbetsgivarna att ta sitt ansvar för att förebygga fallolyckor. Men takarbetarnas säkerhet och liv är långt mycket viktigare än pengarna. ■

bild