Ökade volymer gods i Göteborgs hamn men nu är ”shoppingfesten är över”

Foto: Göteborgs hamn

Det ansträngda läget i det globala transportsystemet som varit rådande under 2022 har hanterats väl i Göteborgs hamn. Hamnen har ökat den hanterade godsvolymen totalt sett och tar dessutom marknadsandelar i samtliga segment. Covidrelaterade störningar har nu på många sätt lättats upp – men transportnäringen och dess kunder står alltjämt inför nya utmaningar under 2023.

Containerhanteringen över Göteborgs hamn fortsätter att öka. Sista kvartalet 2022 visade på en ökning om 8%, vilket innebär att hamnen ser tillväxt i containervolym för nionde kvartalet i följd. Under helåret 2022 hanterades 885 000 TEU* i Göteborgs hamn vilket är en ökning med 7%. Huvuddelen av hamnens containervolymer hanteras av terminaloperatören APM Terminals.

Den totala svenska containermarknaden var oförändrad under 2022**. Göteborgs hamns ökning innebär därmed en ökad marknadsandel från 50% till 53%. Göteborgs hamn ökade också marknadsandelen gentemot närliggande storhamnar i norra Europa.

Att containergods transporteras på järnväg till och från hamnens inlandsterminaler runt om i landet är en mycket vanlig företeelse. Mängden containergods på järnväg ökade med 12% till 515 000 TEU. Det är både långväga och mer kortgående järnvägspendlar som ökar, men den största ökningen syns på trafiken till och från norra Sverige. Under 2023 kommer ytterligare redan beslutade järnvägspendlar att börja trafikera hamnen från destinationer runt om i Sverige.

Nya fordon, roro och energi
Fordonssegmentet påverkades negativt av bland annat komponentbrist och låg nybilsförsäljning både i Sverige och i utlandet under året, vilket återspeglas i Göteborgs hamns volymsiffror. Sista kvartalet 2022 visade dock på en vändning då volymerna ökade med 9% jämfört med samma kvartal 2021. Trots det landade helåret 2022 i en minskning om totalt 7%, vilket ändå innebar en ökad marknadsandel om 1% för Göteborgs hamn.

Den intraeuropeiska rorotrafiken minskade med 1% under helåret 2022, men Göteborgs hamns marknadsandel ökade från 17 till 18%.

Hanteringen av energiprodukter ökade med 16% för helåret 2022. Både utlastningen av raffinerade produkter såväl som inlagring av oraffinerade produkter ökade. Marknadsandelen ökade från 36 till 40%.

Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanics framåtblick:
”Under slutet av 2022 såg vi början på en återgång till ett normalläge i logistiksystemet efter flera år av pandemi med följdeffekter som flaskhalsproblematik, nedstängningar, kapacitets- och fartygsbrist. Med annalkande lågkonjunktur och en minskad efterfrågan på transporter globalt ser vi i flera segment ett ökande överskott på fartyg och utrustning vilket påverkar prisbilden på marknaden.

Efter att ha konsumerat oss igenom flera år av restriktioner av varierande grad lägger vi framöver de pengar vi har över – efter att ha betalat våra elräkningar och räntor – på upplevelser, resor, restaurangbesök och andra nöjen. Det snarare än på ny elektronik eller en utbyggd veranda. Signalerna från våra importkunder är tydliga – den stora shoppingfesten är över.

bild
Göteborgs Hamn AB:s VD Elvir Dzanic. Foto: Göteborgs hamn

Konsumtionsprodukter som konfektion, hemelektronik med mera är områden där vi alltså ser framför oss sjunkande importvolymer över lag. Vi såg tydliga tendenser redan under slutet på 2022 och trenden under året så här långt pekar mot en ytterligare sättning då varuägarna i många fall har fulla lager och ser en minskad efterfrågan, vilket ger ett minskat transportbehov. Vi har redan sett tydliga tendenser där volymerna droppar.

Svensk tillverkningsindustri mår alltjämt bra – kunderna indikerar stabila orderböcker och en fortsatt god volymutveckling. Exporten kommer att stå fortsatt stark framöver och bolagen fortsätter att investera.

Skogsindustrin är urstark och ger samma signaler om ökade volymer in i 2023. De svenska, högkvalitativa trä-, papper-, kartong- och massaprodukterna är helt igenom inhemska produkter som är fortsatt efterfrågade, samtidigt som kronkursen är låg.

Automotive är ytterligare ett segment där produktionen är fortsatt stabil. Den obalans som varit rådande i produktionskedjorna har gjort att tillgången på fordon inte kunnat möta efterfrågan. Den problematiken har börjat lättas upp, vilket borgar för ökad försäljning och produktion. Efter en tuff period kommer det att behövas mer transportkapacitet.

I Göteborg hamn kan vi blicka tillbaka på ett starkt år där vi tagit marknadsandelar i samtliga segment i Sverige, och vi har stärkt oss på marknaden gentemot våra konkurrenthamnar i EU. Vi ska vara garanten för näringslivets access till omvärlden. Vårt fokus framåt är att fortsätta vårt omställningsarbete med oförminskad kraft som också skapar nytta, möjligheter och konkurrensfördelar för våra kunder.”

bild

* En TEU (twenty-foot equivalent unit) motsvarar en tjugofotscontainer.

** Sveriges marknadsandelar sammanställs av branschorganisationen Sveriges Hamnar. Detta med viss eftersläpning – senaste tillgängliga siffrorna gäller för Q1-Q3 2022.