Få bostadsbyggare tror på ökad försäljning under det kommande kvartalet

Foto: Markus Spiske/Unsplash

Innan sommaren presenterade analysföretaget Prognoscentret för första gången resultat från BoByggarBarometern – en indikator där landets bostadsutvecklare och småhusproducenter ger sin syn på utvecklingen i branschen under det kommande kvartalet. Nya resultat visar likt förra mätningen på en fortsatt negativ syn på framtiden. Dock är man, likt tidigare, något mindre negativ när man bedömer det egna företaget jämfört med branschen i stort.   

BoByggarBarometern i september visar att det även fortsättningsvis finns stora utmaningar för såväl bostadsutvecklare som småhusleverantörer. Fortsatt tror hälften av de svarande att den rådande låga försäljningstakten kommer att bestå i det egna företaget det kommande kvartalet, och fyra av tio tror att försäljningen kommer minska ytterligare i företaget de arbetar. Vid mätningen i juni hade de svarande en något mindre negativ syn på försäljningstakten i det egna företaget kommande kvartal jämfört med branschen totalt sett. I denna mätning tror fler av de svarande på en minskad försäljning i det egna företaget än de som svarade sist. Bland deltagarna i BoByggarBarometerna är det ytterst få som ser positivt på framtiden. Endast en av tio tror att försäljningen kommer öka under det kommande kvartalet jämfört med det gångna. Det är således ingen vändning i sikte.

Även när det gäller byggstarter är det fortsatt negativa bedömningar från de svarande. Dock är det färre som angett att de tror att antalet byggstarter kommer minska det kommande kvartalet jämfört med förra mätningen. För branschen totalt sett tror nu närmare åtta av tio att antalet byggstarter kommer att minska det kommande kvartalet, vid förra mätningen var motsvarande antal närmare nio av tio. Precis som för försäljningstakten är de svarande mindre negativa kring byggstarterna i det egna företagen än branschen generellt. När det gäller det egna företaget anger sex av tio att de tror att antalet byggstarter kommer att minska det kommande kvartalet. Vid förra mätningen var det åtta av tio som trodde på en minskning.

I senaste mätningen tillkom en fråga gällande paneldeltagarnas generella känsla för utvecklingen i branschen och det egna företaget det kommande kvartalet. Inte helt oväntat tror majoriteten av de svarande på en sämre utveckling både för det egna företaget och för branschen. Likt de andra frågorna är det något fler som tror att branschen kommer gå sämre än det egna företaget. Trots det rådande läget tror 9 procent av de svarande på en bättre utveckling i det egna företaget det kommande kvartalet.

För att få ett längre tidsperspektiv när det gäller utvecklingen av antalet anställda i företaget och branschen är frågeställningen om antalet anställda ändrad sen förra mätningen. Tidigare gjordes bedömningen om det närmsta kvartalet. Nu ställs frågan i stället om de kommande sex månaderna. Även denna fråga är de svarande mer optimistiska när det gäller det egna företaget jämfört med branschen som helhet. Drygt fyra av tio tror inte på några förändringar när det gäller antalet anställda i det egna företaget de kommande sex månaderna. Motsvarande siffra för branschen är drygt en av tio. 88 procent tror på en minskning av antalet anställda i branschen. Motsvarande värde för det egna företaget är 57 procent.

I senaste mätningen ingår en öppen fråga där deltagarna i BoByggarBarometern kan lämna kommentarer kring framtidsutsikterna på bostadsmarknaden. Kommentarerna förstärker de dystra resultaten från mätningen. Oron är stor både bland bostads-utvecklarna och småhusproducenterna kring det rådande läget i branschen med räntehöjningar och varsel. Bland de lämnade svaren finns dock en del hopp om att räntetoppen snart är nådd och att det då leder till en viss stabilitet för köparna att beräkna sin boendekostnad och våga köpa nyproduktion. Trots det ansträngda läget i branschen finns det ett stort behov av nya bostäde

Resultat från BoByggarBarometern*

 

I tabellerna nedan redovisas svarsfördelningen för de svarande i undersökningen. Inom parentesen redovisas motsvarande svarsfördelning för de frågor som fanns med vid förra mätningen.

Hur bedömer du att försäljningen av nyproducerade bostäder kommer att utvecklas under det kommande kvartalet?   
1 = Minska mycket    4 = Oförändrad    7 = Öka mycket

bild

Källa: Prognoscentret