Centerpartiets nya energipolitik välkomnas av Energiföretagen

Foto: Niklas Jonasson/Unsplash

Centerpartiets partistämma ägde rum den gångna helgen i Örebro. På stämman beslutade ombuden att ställa sig bakom målet om ett fossilfritt energisystemsystem 2040. Utöver detta beslutade stämman om en rad energi- och klimatrelaterade förslag, bland annat att tillåta utbyggnad av ny kärnkraft liksom vikten av ekonomisk ersättning för närboende av vindkraft- och solcellsparker.

Inför partistämma hade partistyrelsen föreslagit flera positionsförändringar på energiområdet och under lördagen stod det klart att ombuden ställer sig bakom partistyrelsens förslag. Utöver beslut om ett mål om ett 100 procent fossilfritt energisystem till 2040, så fattade man också beslut om att säkerställa tillräcklig ersättning för närboende och lokal skatt till kommuner vid utbyggd vindkraft och solcellsparker och dessutom fattades ett beslut om att tillåta utbyggnad av ny kärnkraft, dock på samma platser som idag.

- Vi välkomnar att Centerpartiet ställer sig bakom målet om ett 100 procent fossilfritt energisystem till 2040. Det bidrar till en större politisk enighet om att alla fossilfria kraftslag behövs framöver - såväl förnybart som kärnkraft - vilket skapar trygghet för alla de företag som ska investera i att möjliggöra den elektrifiering och omställning som krävs för att nå klimatmålen, säger Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen Sverige.

På transportområdet föreslogs en ny klimatbonus för miljöbilar och en satsning på laddinfrastruktur. Centerpartiet vill se ett mål om 150 000 offentliga laddpunkter till 2030.

- Det är positivt att Centerpartiet fokuserar på åtgärder för en fortsatt omställning av transportsektorn då elektrifiering av framför allt transporter och industrier är en nyckel för att minska Sveriges utsläpp. Satsningar för utbyggd laddinfrastruktur är nödvändigt för att lyckas, men jag vill understryka att vi samtidigt behöver göra stora och målmedvetna satsningar på att bygga ut elnätet i hela Sverige så att vi klara att hantera det ökade effektuttaget, avslutar Åsa Pettersson.

Centerpartiet följande åtgärder som exempel på sitt nyantagna klimatpolitiska program:

 • Att det ska införas en ny kraftfull klimatbonus för dels nya billigare miljöbilar, dels begagnade miljöbilar, så att alla, inte minst de som är beroende av bilen på landsbygden, har möjlighet att byta till miljöbil. Det ska även gå att billigt leasa både nya och begagnade miljöbilar. Om resurserna är begränsade ska bonusar prioriteras till de som är beroende av bilen på landsbygden.
   
 • Att Sverige inför en tanka-svenskt-politik som syftar till att konsumenten får konkurrenskraftigt grönt svenskt biobränsle av svenska råvaror, där skatt och moms på alla biodrivmedel, hög- och låginblandade, inklusive biogas och vätgas, ska sänkas till ett minimum. Självförsörjningen av biodrivmedel ska gynnas genom att så konkurrenskraftigt som möjligt upphandla en omfattande beredskapsproduktion av inhemskt biobränsle som skapar en inhemsk produktionsbas, och där det finns incitament och krav på att denna upphandlade produktion säljs billigt i Sverige.
   
 • Att laddinfrastrukturen byggs ut med incitament för hemmet, bostadsrättsföreningar, arbetsplatsen, på parkeringsplatser och på vägar och farleder samt att regelverken för bidrag och installation ses över. Knytpunkter på landsbygden, som bemannade mackar och lanthandlare, bör ges möjlighet att bli snabbladdningspunkter. ”Rätt till laddning” ska införas i anslutning till privatägda lägenheter med möjlighet att installera laddstolpe på egen bekostnad. Ett mål om minst 150 000 offentliga laddpunkter till 2030 upprättas.
   
 • Att acceptansen för, och möjligheten till, utbyggd elproduktion ökar, genom att underlätta installation av solceller och privatpersoners försäljning av solenergi till elnätet, att säkerställa tillräcklig ersättning för närboende och lokal skatt till kommuner vid utbyggd vindkraft och solcellsparker, att fullt ut regionalisera fastighetsskatten på elproducerande fastigheter och förbättra möjligheterna att skapa lokala energigemenskaper.
   
 • Att begränsningen på tio kärnkraftsreaktorer tas bort, och målet om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 ändras till ett mer ambitiöst mål om ett 100 procent fossilfritt energisystem till 2040. Alla kärnkraftsaktörer ska själva bära kostnaderna för säkerhet, avfallshantering och olycksförsäkring. Det kräver ökade avsättningar för avfallshantering. Kärnkraften ska inte subventioneras vid vare sig byggnation, drift eller avveckling.