Bristerna i infrastrukturen blir ett hinder för tillväxt

Alla är överens om att Sveriges transportsystem måste utvecklas för att främja besöksnäringens konkurrenskraft och tillgänglighet, men det återstår att se om regeringens initiativ kommer att omsättas i praktiken Foto: Tom Öhlin/unsplash

Besöksnäringen i Sverige är starkt beroende av en väl fungerande infrastruktur, men detta behov hamnar ofta i skuggan av diskussioner om godstrafik och arbetspendling. En nyligen arrangerad konferens om Infrastrukturens betydelse för besöksnäringen, stödd av Svenskt Näringsliv, lyftes viktiga frågor fram.

Skistars VD Stefan Sjöstrand betonade det växande behovet av pålitliga vägar och tåg samt väl fungerande flygplatser. Han pekade på att den nuvarande belastningen på vägarna, särskilt i norra Sverige, är oacceptabel och att underhållsskulden för landets vägar och järnvägar kan fördubblas om inget görs, enligt Svenskt Näringslivs beräkningar. Framtiden inkluderar även investeringar i laddinfrastruktur för den ökande användningen av elbilar inom besöksnäringen.

I debatter om Sveriges infrastruktur nämns vanligtvis godstrafik och arbetspendling, medan besöksnäringens vitala behov av tillförlitliga vägar, punktliga tåg och fungerande flygplatser ofta hamnar i skymundan. Detta trycktes fram under seminariet "Infrastrukturens betydelse för besöksnäringen", som stöddes av Svenskt Näringsliv. Företagsledare och experter betonade behovet av att fokusera på att stärka den infrastruktur som är avgörande för att hålla besöksnäringen i Sverige livskraftig.

– Vi menar att fokuset måste breddas för att också fånga andra transporter, nämligen turistiska resor, sa Marcus Morfeldt, näringspolitisk expert på Visita, under seminariet "Infrastrukturens betydelse för besöksnäringen" som arrangerades av Svenskt Näringsliv.

I debatter om Sveriges infrastruktur nämns vanligtvis godstrafik och arbetspendling, medan besöksnäringens vitala behov av tillförlitliga vägar, punktliga tåg och fungerande flygplatser ofta hamnar i skymundan. Detta trycktes fram under seminariet 'Infrastrukturens betydelse för besöksnäringen', som stöddes av Svenskt Näringsliv. Företagsledare och experter betonade behovet av att fokusera på att stärka den infrastruktur som är avgörande för att hålla besöksnäringen i Sverige livskraftig.

Skistar, en central aktör inom besöksnäringen, är starkt beroende av en väl fungerande infrastruktur för att locka besökare till sina skidanläggningar i norra Sverige. Med den nuvarande betoningen på bilresor till destinationen har vägarna blivit överbelastade och slitna. Enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv kommer den samlade underhållsskulden för Sveriges vägar och järnvägar att fördubblas från 70 till 136 miljarder kronor under de kommande tolv åren om ingenting görs.

Den sammanlagda underhållsskulden på landets vägar och järnvägar kommer att öka från 70 till 136 miljarder kronor kommande tolv år om inget görs, visar Svenskt Näringslivs beräkningar.

Stefan Sjöstrand, vd på Skistar, tar ett exempel:

– Vid en ort som Vemdalen ser vi att det enligt Trafikverkets beräkningar passerar 2 000 bilar per dag, men verkligheten är att det passerar fler. Under säsong passerar det lika många bilar varje dag där som det gör över Öresundsbron, så det är en hård belastning på infrastrukturen, säger han.

Framgent önskar Stefan Sjöstrand också satsningar på laddinfrastrukturen i samband med elektrifieringen av fordonsflottan. Allt fler av gästerna kommer med elbil.

"Helen Bergh, delägare i MK Bussresor och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, betonar dagligen de utmaningar som bristerna i Sveriges infrastruktur skapar för besöksnäringen. Förseningar på grund av dåliga vägar krånglar till scheman och belastar personalens kör- och vilotider. För att förbättra situationen önskar hon mer långsiktig planering vid vägbyggen.

För Skistar, en viktig aktör inom besöksnäringen, är en välfungerande infrastruktur avgörande för att locka besökare till skidanläggningarna i norra Sverige. Trots att järnvägen kan spela en större roll i bolagets framtid, hindras detta av ständiga tågförseningar och bristen på möjligheten att boka tågbiljetter i förväg.

Det nya digitala systemet MPK, infört av Trafikverket, har lett till en kontrovers mellan tågoperatörer, besöksnäringen och Trafikverket. Enligt Stefan Sjöstrand, vd på Skistar, finns nu hopp om förbättring efter påtryckningar från infrastrukturminister Andreas Carlson.

Swedavia, som äger och driver flera flygplatser i Sverige, betonar vikten av att koppla samman olika transportsätt och investera i spårbunden trafik, biltrafik, busstrafik och flygtrafik för att skapa en sammanhängande infrastruktur. Marcus Morfeldt, näringspolitisk expert på Visita, understryker vikten av att skapa digitala lösningar som möjliggör kombinerade resor med olika transportslag.

Alla är överens om att Sveriges transportsystem måste utvecklas för att främja besöksnäringens konkurrenskraft och tillgänglighet, men det återstår att se om regeringens initiativ kommer att omsättas i praktiken.

Källa: Svenskt Näringsliv