Industrirådet kräver ett logistikråd

Underhållsskulden för vägar och järnvägar beräknas fördubblas mellan åren 2015 och 2033, från 59 till 113 miljarder kronor. Det bristande underhållet redan idag påverkar industrins verksamhet och möjligheter negativt och får företag att tveka inför investeringar. Foto: lex valishvili/unsplash

Industrirådet betonar behovet av ett starkt och effektivt transportsystem samt åtgärder för att hantera underhållsskulden i sin input till regeringens godstransportstrategi. Fackföreningar och arbetsgivare har också lämnat sina synpunkter till infrastrukturministerns statssekreterare, där Industrirådet stöder regeringens initiativ och framhåller vikten av att strategin ska anpassas efter industrins behov.

Ordföranden för Industrirådets arbetsgrupp för transporter och infrastruktur, Jenni Ranhagen, poängterar att ett robust, effektivt och hållbart logistiksystem behövs för att främja sysselsättning och tillväxt i Sverige. Genom att effektivisera transportsystemet kan man även gynna både klimatet och ekonomin, vilket kan leda till ökad välfärd och tillväxt.

Industrirådets fokus är att Sverige ska ha ett logistiksystem som är robust och hållbart samtidigt som det stödjer industrins konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet. För att hantera den växande underhållsskulden föreslår de skapandet av ett logistikråd och en långsiktig underhållsplan från Trafikverket som sträcker sig över 20 år istället för fyra, för att möta de nuvarande utmaningarna inom väg- och järnvägsunderhåll.

Industrirådet pekar på att den nuvarande bristen på underhåll redan påverkar industrins verksamhet och investeringsvilja negativt. Förväntningarna är att regeringen presenterar den nya logistik- och godstransportstrategin år 2024.