Bergs Timber ansöker om avnotering

Foto: Bergs Timber

Isländska Norviks offentliga uppköpserbjudande avseende trävarubolaget Bergs Timber förklarades ovillkorat den 29 november 2023. Norvik kontrollerar nu mer än 90 procent av aktierna i Bergs Timber och har påkallat tvångsinlösen avseende utestående aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av ovanstående, och på begäran från Norvik har styrelsen för Bergs Timber beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets B-aktier från Nasdaq Stockholm.

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Lettland, Polen och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder.