Trafikverket startar entreprenadsökningar för Ostlänken

Redan nu pågår vissa förberedande arbeten inför byggnationen av den 16 mil långa dubbelspåriga järnvägen mellan Järna och Linköping. Bild: Trafikverket

Sveriges mest omfattande infrastrukturprojekt går nu in i en ny fas in i en ny fas i samband med att de första gigantiska entreprenaderna ska handlas upp. De första uppdragen, värda cirka 10 miljarder vardera, kallas volymentreprenader och markerar ett nytt steg i projektet.

Genom att minimera antalet men öka storleken på entreprenaderna strävar vi mot mer effektivt byggande, både tids- och kostnadsmässigt, förklarar Magnus Sjöberg, programchef för Ostlänken. Trafikverket betonar att tidig dialog med leverantörer är nyckeln för att hantera framtida utmaningar.

Med ett investeringsprogram på 700 miljarder kronor under det kommande decenniet är Trafikverket landets främsta byggherre, vilket kräver ett starkt samarbete med leverantörerna. Genom att involvera både entreprenörer och konsulter tidigt i processen söker man innovativa och hållbara lösningar för att möta utmaningar som klimatomställning och kostnadsstyrning, enligt Magnus Sjöberg.

För att kunna hantera den långa och komplexa genomförandetiden för volymentreprenaderna vänder de sig Tockså till internationella leverantörer. Magnus Sjöberg understryker behovet av att stärka förmågan att leda stora affärer på en internationell marknad, särskilt med fokus på samarbete och förståelse för alla involverade parter.

Ansökningarna för volymentreprenaderna Skavsta och Vagnhärad finns nu tillgängliga i Trafikverkets upphandlingssystem Kommers. Leverantörer måste bli inbjudna efter en ansökan för att kunna lämna in anbud i nästa steg.

Volymentreprenader, värda cirka 10 miljarder kronor vardera med en genomförandetid på 8-10 år, bygger på tidig leverantörssamverkan för att uppnå effektivt byggande med hög kvalitet och minskad klimatpåverkan. Detta genom ett gränsöverskridande samarbete baserat på förtroende och tillit, med fokus på att reducera kostnader och inkludera rätt LCC-perspektiv (Life Cycle Cost).

b
Ostlänken. Bild: Trafikverket

Källa: Trafikverket