Järnvägstoppar lanserade Vison 2050 – ska samla branschen mot gemensamma mål

Kristoffer Tamsons (till höger), ordförande för JBS, och tidigare Stockholms trafiklandstingsråd/trafikregionråd 2014–2022 inledde och avslutade JBS-konferensen som ägde rum på Clarion Hotel på Södermalm i Stockholm. Till vänster moderatorerna Stephan Ray, Green Cargo och Linda Thulin, Trafikverket. FOTO: Anders Carlsson

I höstas inledde Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) arbetet med att ta fram en vision för järnvägen till 2050. Och på JBS konferens den 13 mars presenterades det färdiga resultatet. ”Att den svenska järnvägen (år 2050) är ryggraden som säkerställt att EU:s transportpolitiska mål har uppnåtts”

– Det här visionsarbetet är unikt för den svenska järnvägen. Vi har aldrig tagit fram ett sådant arbete efter en sådan gedigen process. Jag tror ingen annan del av vår transportsektor har gjort det heller, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för JBS.

bild
Infrastrukturminister Andreas Carlsson deltog på JBS-konferensen och uppmuntrade företagen i järnvägsbranschen att komma med nya idéer och uppslag.

JBS-konferensen den 13 mars samlade topparna inom svensk järnvägsindustri. Medverkade gjorde bland annat infrastrukturminister Andreas Carlson, SJ:s vd Monica Lingegård, Roberto Maiorana, Trafikverkets generaldirektör, Caroline Åstrand, MTR och Pierre Sandberg, Tågföretagen. Där fanns också en politikerpanel som fisk chansen att tycka till om ”Vision 2050”, som dokumentet döpts till.

Visionen andades framtidstro även om konkreta förslag om finansiering och kompetensförsörjning saknades i dokumentet.

Ur texten: ”Multimodala gränsöverskridande transportlösningar och ny kapacitet för järnvägen har blivit en framgångssaga för Sverige. Kortare restider har skapat ett tillgängligare och mer konkurrenskraftigt Sverige. Andelen resenärer och gods som körs på järnväg har ökat betydligt sedan 2020. Medborgare, näringsliv och offentlighet uppskattar järnvägens fördelar som ett pålitligt, energieffektivt och självklart transportslag”

I slutet av dokumentet fanns också sju ”konkreta åtgärdsområden i närtid”:

  • Effektivare planering, tilldelning och användning av kapacitet.
  • Bättre punktlighet, resenärsinformation och komfort.
  • Effektivare planering och genomförande av underhåll.
  • Trimningsåtgärder inom olika funktioner.
  • Uppkoppling och offensivt nyttjande av digitaliseringens möjligheter.
  • Mer standardisering och regelförenkling.
  • Balans i avgifter, incitament och ramvillkor för ökad konkurrenskraft.

Tanken är nu att företag och organisationer inom järnvägsbranschen ska arbeta med ”Vision 2050” som underlag när man tar fram kommande planer och dokument. Infrastrukturministern uppmanade också företagen att komma till honom med intressanta och innovativa förslag.

JBS ska nu fortsätta arbetet med att konkretisera visionen och ta fram en plan hur den kan uppnås. Målet är att resultatet ska presenteras i Almedalen den 28 juni.

Kristoffer Tamsons avslutade JBS-konferensen med en uppmaning till deltagarna:

– Det har talats om att vi måste sätta spaden i jorden och jag tror att det är det som det nu handlar om. Nu har vi visionen på plats och den förpliktigar. När vi var och en av oss går hem och ska summera dagen bör vi ställer oss frågan: Hur ska jag bidra till att den här visionen ska bli verklighet?

Av Anders Carlsson

FAKTA: JBS

Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) bildades 2016 av aktörer från hela den svenska järnvägsbranschen för att driva på järnvägens förbättringsarbete. JBS arrangerar årligen en konferens och ett strategiseminarium.

För att göra järnvägen mer robust, tillförlitlig och tillgänglig krävs samordnad planering och styrning. I JBS finns därför hela järnvägsbranschen representerad – från infrastrukturhållare och transportörer till forskare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer. Följande parter ingår i JBS: Trafikverket, Region Stockholm, Svensk Kollektivtrafik, SJ, Jernhusen, Green Cargo, Tågföretaget, MTR, Vossloh, Byggföretagen Skånetrafiken och Västtrafik.