Infrastrukturministern: ”Jag kommer inte att ge besked om någon ny sträcka”

På språng. Andreas Carlsson hade ett späckat schema på transportbranschens stora konferens Transportforum i Linköping, men Nordisk Infrastruktur lyckade få en kort intervju med infrastrukturministern. Foto: Anders Carlsson

Trafikverket presenterade sitt inriktningsunderlag för den långsiktiga planeringen av framtidens transportsystem på transportbranschens stora konferens Transportforum i Linköping. De som hade hoppats på stora investeringar i ny infrastruktur kommer att bli besvikna. Däremot föreslås anslagen för ”vidmakthållandet av väg och järnväg” att öka. Man vill också skynda på införandet av ERTMS och satsa på längre tåg. 

Nordisk infrastruktur fick en kort intervju med infrastrukturminister Andreas Carlson om hur han vill lösa kapacitetsbristen i järnvägssystemet. 

 Av: Anders Carlsson 

Ett centralt tema på Transportforum var omställningen av transportsystemen, och det har länge funnits ett önskemål, inte minst från järnvägsbranschen, att föra över godstransporter från väg till järnväg. Andreas Carlson och regeringen har lovat stora satsningar på att förbättra underhållet av det befintliga järnvägsnätet, men räcker det? 

Vi har kapacitetsproblem på järnvägen med förseningar i persontrafiken och långa skogstider för godstrafiken samtidigt som det finns önskemål från Nato om goda förbindelser på järnväg om Sverige blir medlem i försvarsorganisationen. Hur ska vi kunna höja kapaciteten på järnvägsnätet framöver? 

”Det är en angelägen fråga för regeringen, men med det sagt så är den infrastruktur som vi kommer att använda oss av i framtiden den som finns på plats i dag. Så att ha ett fungerande underhåll och prioritera det är viktigt för att bibehålla funktionalitet och kapacitet.” 

Hur kan det gå till? 

”Genom att underhålla på ett smartare sätt. Genom att ha kortare avbrott för banarbeten och att använda ny teknik och nya innovationer. Det innebär att kapaciteten inte påverkas på samma sätt som i dag när man har avbrott i trafiken för järnvägsunderhåll."

Vilka investeringar är ni beredda att göra? 

”Vi har sagt att vi behöver göra investeringar där de behövs för att bygga bort flaskhalsar. Där är arbetspendling och godstrafik det som regeringen prioriterar.” 

Hur möter ni önskemålen om militär rörlighet? 

”Militär mobilitet är en nödvändighet i dag. Inte minst med tanke på Nato-medlemskapet. Här har försvarsberedningen pekat på ett antal sträckor i öst-västlig riktning som behöver stärkas av säkerhetspolitiska skäl för vårt eget lands skull. Men också förstås när vi blir medlemmar i Nato, och det kommer att ställas krav på oss som värdland."

Vilka sträckor kan det handla om? 

”Kopplingen från norska hamnar och österut är viktiga att se över. Exempelvis förbindelsen till hamnen i Narvik via Malmbanan och förbindelsen österut från Trondheim. Det gäller även Osloområdet och österut. Redundansen över Öresund pekar försvarsberedningen på och kopplingen till Göteborgs hamn är viktig av många olika skäl, inte bara för Sverige utan den är också Norges viktigaste hamn."

Kan du se några större utbyggnader av järnvägssystemet på sikt utöver de som nu är påbörjade som Norrbotniabanan och Ostlänken samt föreslagna som dubbelspåret på Malmbanan? 

”Regeringen har pekat på att det kan komma att behövas nyinvesteringar där det behövs för att underlätta för arbetspendling och godstrafik. Men vi är inte i det läget i dag att jag kommer att ge besked om någon ny sträcka. Utan precis som Trafikverkets inriktningsunderlag har visat så innebär det en stor kostnadsökning, och vi har utmaningar med att kunna prioritera det som redan ligger i nationell plan. I princip är den redan överplacerad.”