Att förstå påverkan av havsbaserad vindkraft

Foto: Theodor Vasile / Unsplash

Förslaget till ändrade havsplaner, som syftar till att möjliggöra havsbaserad vindkraft, kan bli en betydande del av klimatomställningen. Samtidigt är det av yttersta vikt att ta hänsyn till de befintliga intressena i havet. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) önskar nu ta emot synpunkter på havsplanerna innan de presenteras för regeringen för beslut.

Industri- och transportsektorn behöver omställas från fossila bränslen till el för att klara klimatomställningen, vilket innebär en betydande ökning av elbehovet i Sverige. På uppdrag av regeringen arbetar HaV därför med att justera havsplanerna för att skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Efter ett nationellt samråd hösten 2023 är nu uppdaterade förslag tillgängliga för granskning mellan den 16 maj och 30 augusti. Det är en möjlighet för alla intresserade att lämna synpunkter på havsplanerna innan de går till regeringen för beslut.

Joacim Johannesson, utredare på HaV, understryker vikten av att olika intressen i havet samspelar och poängterar att granskningsprocessen är en möjlighet att påverka och förbättra havsplanerna.

Målet är att de reviderade havsplanerna ska möjliggöra en total elproduktion på 120 terawattimmar (TWh) per år, vilket skulle innebära en ökning med nästan 75 procent jämfört med 2023 års produktion på 163 TWh. Samtidigt finns det osäkerheter kring faktorer såsom naturvärden och totalförsvar, vilket innebär att förslagen till ändrade havsplaner inkluderar fler områden än vad som slutligen kommer att realiseras.

Anpassningar har gjorts för att ta hänsyn till befintliga intressen, såsom yrkesfiske och naturvärden, baserat på synpunkter som inkom under samrådsprocessen, förklarar Johannesson.

För att tydliggöra konsekvenserna av havsbaserad vindkraft tar HaV fram en konsekvensbeskrivning. Denna beskriver med text och kartor vilka områden som är mer lämpliga för energiutvinning utifrån olika aspekter, och bidrar därmed till att skapa en välbalanserad plan, enligt Jan Schmidtbauer Crona, utredare vid HaV.