Studie - Ny utbildning för järnvägsteknik föreslås i Nyköping

Övningsanläggning för järnvägsrelaterade yrken i Kouvola i Finland. Foto Arkivbild/Mälardalsrådet

Efter introduktionen av Campus Nyköpings nya utbildning "Kvalificerad Signaltekniker" har Nyköpings kommun genomfört en förstudie angående behovet av en järnvägsteknisk utbildningsanläggning i Stockholm-Mälarregionen och möjligheten att placera den i Nyköping.

Syftet med förstudien, initierad av Nyköpings kommuns Näringslivsenhet och genomförd av enheten för Strategisk Samhällsplanering, är att utvärdera efterfrågan och förutsättningarna för att etablera en nationell utbildningsanläggning inom järnvägsteknik vid Skavsta. Målet är att anläggningen ska vara klar för drift senast 2034, samtidigt som nya resecentrum vid Skavsta på Ostlänken tas i bruk.

Bakgrund

Stockholm-Mälarregionen, Sveriges transportcentrum, är beroende av skickliga samhällsbyggare för att hålla tågtrafiken smidig. För att säkerställa tillräcklig kompetens för framtiden krävs stora satsningar på utbildningar inom järnvägsteknik och innovationsmiljöer. Enligt Mälardalsrådets rapport "En bättre sits" (2024) behöver staten etablera järnvägstekniska utbildningsanläggningar i regionen för att möta framtidens behov.

Arbete inom järnvägsspår kräver specifika behörigheter av säkerhetsskäl. Idag finns få utbildningar som ger dessa behörigheter. Flera företag anser att en ny utbildningsanläggning närmare Stockholm-Mälarregionen är nödvändig för att möta branschens behov och resursbrist.

Företag har arbetat för tillgänglighet till utbildningsanläggningar i över 15 år. Kompetensbrist upplevs som akut, särskilt inom signal- och kontaktledning. En ny anläggning skulle underlätta utbildning och resursförsörjning, särskilt om den ligger nära där potentiella resurser redan bor.

Behovet av nya utbildningsanläggningar

Järnvägscollege och Campus Nyköping har identifierat behovet av nya utbildningsanläggningar för att möta utbildningsbehoven, särskilt med tanke på den nya utbildningen för signaltekniker. Platsen vid Skavsta anses lämplig med tanke på dess tillgänglighet och närhet till befintliga infrastrukturer och utbildningsanläggningar.

För att etablera en utbildningsanläggning krävs inte bara teknisk utrustning utan även lämpliga lokaler och studiemiljöer. Investeringen är betydande och förväntas inte kunna bekostas av en enskild kommun eller privat företag. Därför krävs medverkan från Trafikverket eller staten.

Enligt förstudien skulle en ny anläggning vid Skavsta inte konkurrera med Trafikverksskolan i Ängelholm utan komplettera den. Det skulle möjliggöra fler utbildningar och minska trycket på befintliga anläggningar.

b
Spårområden kräver hög säkerhet och specifika behörigheter för arbete vid järnvägen, vilket är bristfälligt täckt av befintliga utbildningar. Foto: Trafikverket

Utbildningsanläggningen

Utbildningsanläggning bör innehålla utrustning för signal- och kontaktledning, samt möjlighet att öva på montage och justering av växlar och el. Möjligheter till spårsvetsning och träning för tunga arbetsfordon är också önskvärt enligt branschen.

En utbildningsanläggning kan vara fristående eller kopplas till befintliga spår. En koppling till trafikerade spår är komplicerad ur säkerhetssynpunkt, men en stationsplattform för arbete inom spårmiljön kan vara fördelaktig beroende på företagets behov.

Förstudiens slutsatser

  • Feedback från tillfrågade företag och Campus Nyköping ger en tydlig bild av ett stort behov av en utbildningsanläggning inom järnvägsteknik i Stockholm-Mälarregionen för att kunna utbilda fler inom järnvägssektorn.
  • Med en utbildningsanläggning inom regionen ges möjligheten för Campus Nyköping och även andra utbildningsanordnare att skala upp och ta fram nya utbildningar för att möta järnvägsbranschens behov.
  • Tidigare studier, särskilt de utförda av AFRY på uppdrag av Trafikverket, har fokuserat på de tekniska aspekterna av en utbildningsanläggning. Utöver tekniska överväganden krävs även bekvämligheter såsom hotell, föreläsningssalar, parkering, matsal, restaurang och omklädningsrum, vilka finns tillgängliga vid Skavsta.
  • Skavsta har enligt tillfrågade företag ett strategiskt läge med god tillgänglighet, vilket förväntas bli ännu bättre med Ostlänken och den nya stationen inom gångavstånd från den tänkta ytan för utbildningsanläggningen.
  • Sammantaget har Skavsta goda förutsättningar för att etablera en utbildningsanläggning inom järnvägsteknik med flera potentiella synergier med andra verksamheter inom området och regionen.
  • En kostnadsbedömning i förstudien föreslår en total investeringskostnad på 169-190 mkr för en övningsanläggning inklusive teknikinnehåll.
  • • Utifrån storlek på investering, behov av långsiktighet samt tillhörande risker, pekar förstudien mot att den mest troliga huvudmannen för en övningsanläggning är Trafikverket alternativt ett konsortium av flera företag tillsammans med Trafikverket.

Källa: Nyköpings kommun