Förordar ett centralt stationsläge i Lund

Lunds kommun har lämnat sitt yttrande i Trafikverkets andra samråd för ny stambana mellan Hässleholm och Lund. Ett centralt stationsläge för den nya stambanan är det enda rimliga, anser Lunds kommun.  Kommunen vill också att den framtida sträckningen av stambanan tar hänsyn till viktiga natur- och kulturvärden och att hållbarhetsperspektivet stärks. När det gäller frågan om järnvägen ska gå i en tunnel under Lund vill kommunen att Trafikverket på ett genomgripande sätt utreder möjliga tunnellösningar under Lund, samt använder kommunens utredning som kunskapsunderlag.

Lund C är Sveriges fjärde största station med cirka 40 000 resenärer per dygn. År 2030 beräknas antalet resande öka till 70 000. En ny höghastighetsjärnväg mellan Hässleholm och Lund och ett centralt stationsläge i Lund bidrar till hållbar tillväxt och utveckling på lokal, regional, nationell och internationell nivå, menar Lunds kommun.

– Hur och var utbyggnaden av järnvägen sker mellan Hässleholm och Lund är en viktig framtidsfråga för Lund. Det finns en enighet i politiken kring det centrala stationsläget men även att utredningen inte endast kan fokusera på persontransporter utan ta ett helhetsgrepp om godstransporterna, säger Philip Sandberg (L) kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun .

Idag nås cirka 310 000 arbetstillfällen inom 45 minuter från Lund C. I ett framtida utbyggt system och i en snabbväxande region kommer dessa siffror att öka. Att placera en järnvägsstation i ett externt läge i Lund skulle göra att nyttan med ny järnväg Hässleholm-Lund urholkas. Att bygga en ny järnvägsstation i ett perifert läge skulle också innebära att höggradig jordbruksmark exploateras.