Det viktiga undertaket

Restaurang Kød i Köpenhamn hade önskemål om ett undertak i klassisk stil för att matcha övrig inredning. Projektbild: Akustikmiljö

Undertaket i en fastighet har en absorberade effekt, ett nyttovärde som yta och är dessutom en estetisk komponent. Det vet Undertaksföretagen, branschorganisationen för undertaksrelaterad verksamhet i Sverige, allt om. Visionen är att undertaksbranschen ska borga för hög kompetens och kvalitet.

Av: Susanne Ringheim Kilje | Foto: Akustikmiljö | Undertaksföretagen | Rockfon | Calle Hursti

I branschorganisationens stadgar står det att uppdraget är att utveckla branschen samt att förvalta branschfrågor för arbetsgivarna inom området undertak. Kompetens och kvalitet på genomfört arbete, tillsammans med en sund affärsmässig verksamhet är alltså målet för Undertaksföretagen, UTF.

- Här ingår sådant som att jobba för att medlemmarna är schyssta företagare och står för en sund konkurrens. Vi erbjuder ledarskapsutbildningar, fortbildningar för montörer och utbildningar som rör aktuella frågor, till exempel entreprenadjuridik. Inom just det området har det varit ett stort behov, säger Bengt Öquist, verksamhetsansvarig för branschorganisationen.

b
Peter Holmblad, ordförande i Undertaksföretagen. Foto: Undertaksföretagen

Peter Holmblad, ordförande i Undertaksföretagen, fortsätter:

- Vi vill förmedla nytta. Vår ambition är att om man anlitar våra medlemmar så får man en entreprenad som hjälper entreprenören i fråga aktivt framåt. Vi ligger nära både medlemmar och leverantörer för att fånga signaler om var det behövs kompetens.

Han säger att det ställs högre krav i alla led när tiderna snävas åt finansiellt.

- Där försöker vi vara snabbfotade och ha utbildningar som tar tag i de problem som uppstår.

Bengt pekar på att tillverkarna av undertak har väldigt bra produkter och hög kompetens, men att man ska vara medveten om att det finns ett bakomliggande syfte, nämligen att tjäna pengar.

- Därför är det viktigt att vi som organisation uppträder som en oberoende part som kompetenshöjer hela marknaden för undertak, säger han.

b
Konstruktion och installation av undertak är något som medlemmarna i Undertaksföretagen är experter på. Foto: Akustikmiljö

Specialister på undertakskonstruktioner

Undertak är en del av byggnadens konstruktion och används för att inrymma tekniska installationer, men det har också ett estetiskt värde. Medlemmarna i Undertaksföretagen är specialiserade på undertakskonstruktioner och har ett visst ansvar för mellanväggar. De verkar oftast som underentreprenörer, det vill säga köper in de material som behövs utifrån anbudet, installerar undertaket och gör egenkontroller. Den slutliga kontrollen sker vid slutbesiktningen.

- Våra medlemsföretag levererar inte bara tid och material, utan främst ett adekvat sätt att använda ytan i fastigheten och samtidigt en akustisk lösning. En betydelsefull del i vårt uppdrag är att se till att våra medlemmar särskiljer sig gentemot dem som inte är medlemmar, säger Bengt.

De akustiska egenskaperna är en viktig komponent i undertaket. Den generella medlemmen i Undertaksföretagen har god kompetens kring akustik, men är oftast inte expert på akustik, enligt Bengt och Peter. På medlemmarnas uppmaning har det därför nyligen hållits en fortbildning i akustik, i samarbete med Delta Akustik.

- I anbudet är det reglerat vilka akustiska egenskaper taket ska svara upp till, men det kan hända att beställaren behöver ha en diskussion om akustik och förfrågan bottnar i detta. Akustik har många dimensioner men för oss mest i det större perspektivet. På det här sättet hoppas vi att erbjudandet mot marknaden kan bli tydligare och bättre, säger Bengt.

b
Bengt Öquist, verksamhetsansvarig för Undertaksföretagen. Foto: privat

Auktorisation för trygghet

Undertaksföretagen har ett auktorisationskoncept där medlemmarna erbjuds auktorisation. Det går ut på att medlemsföretaget måste intyga att det följer aktuell lagstiftning och gällande regelverk. Företaget ska också intyga att UTF har kontrollerat att det inte förekommer oegentligheter i räkenskapen samt kompetensen hos ledning och montörer.

- Om du upphandlar en auktoriserad medlem ska du känna dig trygg i att du får en kompetent partner och det du betalar för, säger Bengt.

- Vi jobbar oavkortat med att höja kompetensen hos medlemmarna. Målet är att de ska bli skickligare på att hantera dagliga problem och vi försöker tillgodose allas behov så gott det går, i ett spann från mindre bolag till bolag som omsätter flera hundra miljoner, säger Peter.

Svårigheter som kan uppstå i det dagliga är bristande samordning, dålig betalningsförmåga, bristfälliga handlingar och oklarhet kring riktigheten i uppgifter.

b
Det runda undertaket i specialmått skapar tillsammans med ljudabsorbenterna i den yttre cirkeln en lugn oas i receptionen på Textile Fashion Center Borås. Bild: Akustikmiljö

Komplicerad värld

- Entreprenadvärlden är komplicerad. Det är inte våra medlemmar som designar den akustiska miljön men medlemmen ska ju förvalta det handlingarna föreskriver. Då behöver man veta hur och ha en egen kunskapsbas att stå på.

- Det är alltid en fråga hur du vill utforma ditt tak, men i princip kan du få en god akustisk upplevelse oavsett hur du utformar det. Standardtaket i offentliga miljöer är en vit platta, men metalltak förekommer också. Sådana är inte alls ljudabsorberande, så där krävs lite mer kunskap, påpekar Bengt.

b
Restaurangkök kan behöva ett tak med goda akustiska egenskaper som samtidigt är lätt att rengöra. Här CleanSpace från Rockfon. Foto: Rockfon

 

Fakta om undertak
Ett undertak är, till skillnad från inner­tak, det tak som monteras invändigt i ett rum eller en lokal med ett mellan­rum till ovan­liggande bjälklags­kon­struk­tion eller det yt­skikt som klär takstolarna. I bärverket läggs undertaksplattor. Andra ord för de ljudabsorberande undertaksplattorna är ljudabsorbenter och akustikskivor. 

Olika typer av lokaler har olika typer av behov. Medlemmar i Undertaksföretagen är förberedda och vet hur ett undertak ska placeras, med upphängning, infästning och integration av andra komponenter. De känner till standarder och regelverk på området.