Centrala stationslägen avgörande för höghastighetsjärnvägen

Nu har Lunds kommun skickat in sitt yttrande till Trafikverkets regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg inom en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Kommunen förordar centrala stationslägen och visar på att det gynnar utvecklingen lokalt, regionalt och nationellt bäst.

Centrala stationslägen är helt avgörande för att maximera samhällsnyttan för medborgarna. Höghastighetsjärnvägen har potential att förändra Sverige, Öresundsregionen, Skåne och Lund i en positiv riktning. Om detta ska ske måste resandeunderlaget bli så stort som möjligt genom att järnvägsanläggningen får en tillräckligt god utformning, placering och möjlighet till byte mellan olika färdmedel. Det skriver Lunds kommun i yttrandet till Trafikverket.

– Lunds kommun har i full politisk enighet i kommunstyrelsens arbetsutskott skickat in ett yttrande till Trafikverket som bland annat lyfter vikten av centralt stationsläge i Lund samt att centrala stationslägen även har stor betydelse i andra städer längs med sträckningen för att få ut den regionala nyttan av ny stambana och kunna påskynda omställningen till ett hållbart samhälle, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun. 

Med ett centralt stationsläge i Lund och Hässleholm maximeras nyttopotentialen för Skånes räkning. Lund C är en station som redan i dag utgör nod för en betydande del av Skånes järnvägstrafik, exempelvis nås i dag cirka 310 000 arbetstillfällen inom 45 minuter från Lund.

– Nya moderna stambanor för höghastighetståg är avgörande för Sveriges utveckling och en viktig del i den fortsatta klimatomställningen. För att maximera nyttorna ytterligare är det oerhört viktigt med centrala stationslägen, inte minst i Lund och Hässleholm. Då drar vi mest nytta av vår starka arbetsmarknadsregion, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Lunds kommun och de andra berörda skånska kommunerna har tillsammans med Region Skåne samsyn i att det är viktigt att lägga fokus på nyttan av systemet. Lunds kommun anser att jämförelsealternativet, med sina centrala stationslägen i enlighet med Sverigeförhandlingen, är det alternativ som har flest samhällsnyttor för hela Sverige, Region Skåne och Lunds kommun.